Came­ră în cămine

Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he  Stu­di­e­ren­denwerk Karl­sru­he vă poa­te aju­ta să găsiți o came­ră într-unul din­tre cele 20 de cămi­ne comu­ne din Karl­sru­he și din împre­ju­ri­mi. Flyer de descărcat

Cău­ta­re apar­ta­men­te în ziare

Exis­tă mai mul­te zia­re gra­tu­i­te cu ofer­te de locu­in­țe, de ex. Dumi­ni­ca — der Sonn­tag Euca­lipt — Euka­lyp­tus Curi­er – der Kuri­er Revis­ta săp­tămâ­na­lă – Wochen­blatt  sau în BNN (Badis­che Neu­es­te Citiți mai mult

Cău­ta­re onli­ne de apartamente

Cău­ta­re onli­ne de apar­ta­men­te Exis­tă o mul­ți­me de por­ta­luri onli­ne de cău­ta­re de locu­in­țe. Aici sunt cate­va exem­ple: 👉ImmoScout24 👉Immo­bi­lo 👉Kle­i­nanzei­genKarl­sru­he 👉mei­ne­sta­dt.de 👉Quo­ka.de 👉WG-Gesu­cht.de 👉Woh­nun­gs­bo­ur­se 👉Woh­nung24 👉Immowelt

Coo­pe­ra­ti­ve de locuințe

Coo­pe­ra­ti­ve­le de locu­in­țe își pro­pun să ofe­re mem­bri­lor lor locu­in­țe la pre­țuri acce­si­bi­le. Cei inte­re­sați devin mem­bri prin cum­pă­ra­rea de acțiuni în coo­pe­ra­ti­vă. Dura­ta cali­tă­ții de mem­bru poa­te fi un Citiți mai mult

Rezi­li­e­re, acțiu­ne de evacuare

Ce să fac? Aici veți găsi infor­ma­ții impor­tan­te cu pri­vi­re la subiec­te­le de rezi­li­e­re, acțiu­ne de eva­cu­a­re și pier­de­rea locu­in­ței. … Test­DaF Basic Cour­se and Test­DaF Exam Pre­pa­ra­tion Cour­se / Curs Citiți mai mult

Sis­tem de înregistrare

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Înre­gis­tra­re la muta­rea la Karl­sru­he  Ori­ci­ne se mută într-un apar­ta­ment din Karl­sru­he tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze. Înre­gis­tra­rea tre­bu­ie să aibă loc în ter­men de două săp­tămâni de la muta­re. Excep­ții: Citiți mai mult