Ponude

Ponude

Wohnungsbaugenossenschaften

Stam­be­ne zadru­ge u Karlsruheu

Stam­be­ne zadru­ge u Karlsruheu

Stam­be­ne zadru­ge ima­ju za cilj osi­gu­ra­ti svo­jim čla­no­vi­ma pris­tu­pa­čan smje­štaj. Čla­no­vi pos­ta­ju čla­no­vi kup­njom udje­la u zadru­zi. Dulji­na člans­tva može biti odlu­ču­ju­ći čim­be­nik u dodje­li stanovanja.

👉🏼 Popis gra­đe­vin­skih zadru­ga u Karlsruheu

 

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.