Ponude

Ponude

Raskid ugo­vo­ra o naj­mu i gubi­tak doma

Ponedjeljak 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Utorak 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Srijeda 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Četvrtak 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Petak 08:00 - 12:00

Raskid ugo­vo­ra o naj­mu i gubi­tak doma

Što uči­ni­ti?

Ovdje ćete pro­na­ći važ­ne infor­ma­ci­je o slje­de­ćim temama:

  • Oba­vi­jest o raski­du ugo­vo­ra o najmu
  • Pos­tu­pak iseljenja
  • Gubi­tak smještaja.

Info list

U vri­je­me kada je dos­tup­nog stam­be­nog pros­to­ra sve manje, važ­no je da ne izgu­bi­te svoj dom zbog oba­vi­jes­ti o raski­du ugo­vo­ra o naj­mu ili pos­tup­ka deložacije.
Ako ne pos­to­ji alter­na­tiv­ni smje­štaj, otka­zi­va­nje sta­na ili delo­ža­ci­ja zna­či dubo­ki rez u vašem živo­tu i egzis­ten­ci­jal­nu prijetnju.
U mno­gim slu­ča­je­vi­ma gubi­tak doma može se spri­je­či­ti ako na vri­je­me dje­lu­je­te i zatra­ži­te svo­ja prava.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Infor­ma­ti­ons- und Anlaufstelle
Fac­h­s­tel­le Woh­nun­g­ssic­he­rung / Sozi­al- und Jugendbehörde
Ernst-Frey-Straße 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.