Ponude

Ponude

Tre­ni­ra­nje za maj­ke i oče­ve za izvan­red­nu formaciju

Tre­ni­ra­nje za maj­ke i oče­ve za izvan­red­nu formaciju

Mje­ra je cer­ti­fi­ci­ra­na pre­ma AZAV § 45 SGB III, osi­gu­ra­va se putem vauče­ra za akti­va­ci­ju i postavljanje

Cilje­vi
»Pri­pre­ma za izvan­red­no usavršavanje
»Pobolj­ša­nje moguć­nos­ti za odr­ži­vu pro­fe­si­onal­nu integraciju

Naša ponu­da

  • Osob­na i pos­lov­na anamneza
  • Pla­ni­ra­nje kari­je­re i obu­ka kandidata
  • Aktiv­na potra­ga za tvrt­ka­ma za obu­ku i praksu
  • Aktiv­na potra­ga za odgo­va­ra­ju­ćim hono­rar­nim mjes­tom za obuku
  • Ključ­ne kva­li­fi­ka­ci­je i druš­tve­ne vje­šti­ne veza­ne uz posao
  • Orga­ni­za­ci­ja čuva­nja djece
  • Pro­mi­ca­nje mobilnosti
  • Uskla­đi­va­nje obi­te­lji i karijere
  • Finan­ci­ra­nje život­nih tro­ško­va tije­kom izvan­red­nog obrazovanja

Tra­ja­nje i istek
Tra­ja­nje je mak­si­mal­no šest mje­se­ci. Odr­ža­va­ju se dva tre­nin­ga tjedno.

Pokri­će troškova
Cen­tar za zapošljavanje

Sudi­oni­ci tre­ba­ju vaučer za akti­va­ci­ju i plasman

Ugo­vo­re­ni sastanak
Moguć stal­ni unos

Ciljna skupina: obitelji (Mladi odrasli, roditelji i obitelji )
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator