Oferte

Oferte

Coa­chi­ng pen­tru mame și tați pen­tru for­ma­re part-time

Coa­chi­ng pen­tru mame și tați pen­tru for­ma­re part-time

Măsu­ra este cer­ti­fi­ca­tă în con­for­mi­ta­te cu AZAV § 45 SGB III, este fur­ni­za­tă prin inter­me­di­ul unui vou­cher de acti­va­re și de plasament.

Obiec­ti­ve
»Pre­gă­ti­rea pen­tru for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă cu frac­țiu­ne de normă
»Îmbu­nă­tă­ți­rea șanse­lor pen­tru o inte­gra­re pro­fe­sio­na­lă durabilă

Ofer­ta noastra

  • Anam­ne­ză per­so­na­lă și lega­tă de locul de muncă
  • Pla­ni­fi­ca­rea cari­e­rei și for­ma­rea candidaților
  • Cău­ta­rea acti­vă a fir­me­lor de for­ma­re și stagiu
  • Cău­ta­rea acti­vă a unui post de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă cu nor­mă par­ți­a­lă adecvat
  • Cali­fi­cări che­ie și com­pe­ten­țe soci­a­le lega­te de locul de muncă
  • Orga­ni­za­rea de îngri­ji­re a copiilor
  • Pro­mo­va­rea mobilității
  • Con­ci­li­e­rea fami­li­ei și a carierei
  • Finan­ța­rea cos­tu­ri­lor de trai în tim­pul for­mă­rii cu frac­țiu­ne de normă

Dura­tă și expirare
Dura­ta este de maxi­mum șase luni. Au loc două ședin­țe de coa­chi­ng pe săptămână.

Aco­pe­ri­rea costurilor
Jobcenter

Par­ti­ci­pan­ții au nevo­ie de un vou­cher de acti­va­re și plasare

Pro­gra­ma­re
Este posi­bi­lă intra­rea în curs de desfășurare

Grupul țintă: familii (Tineri adulți, părinți și familii )
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator