Hizmetler

Hizmetler

Yarı zaman­lı for­mas­yon için anne ve baba­la­ra yöne­lik koçluk

Yarı zaman­lı for­mas­yon için anne ve baba­la­ra yöne­lik koçluk

Ted­bir AZAV § 45 SGB III uya­rın­ca bel­ge­len­di­ril­miş­tir, bir etkin­leş­tir­me ve yer­leş­tir­me kupo­nu ara­cı­lı­ğıy­la sağlanır

Hedef­ler
»Yarı zaman­lı eği­tim için hazırlık
»Sür­dü­rü­le­bi­lir bir mes­le­ki enteg­ras­yon için şan­sın artırılması

Tek­li­fi­miz

  • Kişi­sel ve işle ilgi­li anamnez
  • Kari­yer plan­la­ma ve baş­vu­ru sahi­bi eğitimi
  • Eği­tim ve staj şir­ket­le­ri için aktif arama
  • Uygun bir yarı zaman­lı eği­tim pozis­yo­nu için aktif arayış
  • İşle ilgi­li temel nite­lik­ler ve sos­yal beceriler
  • Çocuk bakı­mı organizasyonu
  • Hare­ket­li­lik teşviki
  • Aile ve kari­ye­rin uzlaştırılması
  • Yarı zaman­lı eği­tim sıra­sın­da yaşam mas­raf­la­rı­nın finansmanı

Süre ve sona erme
Süre en faz­la altı aydır. Haf­ta­da iki koç­luk sean­sı koç­luk ran­de­vu­la­rı gerçekleşir.

Mali­yet kapsamı
Jobcenter

Katı­lım­cı­la­rın bir akti­vas­yon ve yer­leş­tir­me kupo­nu­na ihti­ya­cı vardır

Ran­de­vu
Devam eden giriş mümkündür

Hedef kitlesi: aileler (Genç yetişkinler, ebeveynler ve aileler )
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör