Ponude

Ponude

Savje­to­va­li­šte za suna­rod­nja­ke iz Afrike

Ponedjeljak 10:00-14:00
Petak 10:00-14:00

Ne samo za izbje­gli­ce, već i za suna­rod­nja­ke iz Soma­li­je i dru­gih afrič­kih zema­lja koji ovdje već dugo žive.

Ovdje smo da vam pomog­ne­mo sa slje­de­ćim tema­ma, izme­đu ostalog:

  • Bora­vak : Pita­nja o borav­ku u Njemačkoj.
  • Obi­telj : Pita­nja o spa­ja­nju obitelji
  • Jezik : Pos­tav­lja­nje na inte­gra­cij­ske teča­je­ve i dru­ge teča­je­ve nje­mač­kog jezika.
  • Posao : pri­ja­ve za posao i potra­ga za sta­ži­ra­njem i pos­lo­vi­ma te vam posre­du­je­mo u pita­nji­ma o priz­na­va­nju struč­nih kvalifikacija.
  • Zdrav­lje : Za pita­nja veza­na uz zdrav­lje (npr. liječ­nik, zdrav­s­tve­no osiguranje).
  • Dje­ca i obi­telj : pita­nja o vrti­ću, ško­li i stru­kov­nom obrazovanju
  • Finan­cij­ska pita­nja : pita­nja o dje­čjem doplat­ku, stam­be­nom dodat­ku, ispla­ta­ma iz cen­tra za zapoš­lja­va­nje i dru­gim beneficijama
  • Mobil­nost: vozač­ka dozvo­la, auto­bus, vlak ili tra­mvaj — poka­zu­je­mo vam kako se kretati
  • Slo­bod­no vri­je­me : pita­nja o slo­bod­nim aktiv­nos­ti­ma i objek­ti­ma za slo­bod­no vri­je­me u vašem području

Naše savje­to­va­nje je bes­plat­no. Savje­tu­je­mo i na engle­skom jeziku.

Ima­mo i jezič­ne posred­ni­ke, poseb­no somal­ski, gam­bij­ski i eritrejski.

Rado se bavi­mo i žen­skim tema­ma, obi­telj­skim suko­bi­ma i pro­ble­mi­ma roditeljstva.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Herr Ahmed Abdi — Frau Liane Holl — Herr Yaku­ba Ceesay
ibz — Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator