Oferte

Oferte

Con­si­li­e­re pen­tru com­pa­tri­o­ții din Africa

Luni 10:00-14:00
Vineri 10:00-14:00

Nu doar pen­tru refu­gi­ați, ci și pen­tru com­pa­tri­o­ții din Soma­lia și din alte țări afri­ca­ne care tră­iesc aici de mult timp.

Sun­tem aici pen­tru a vă aju­ta cu urmă­toa­re­le subiec­te, prin­tre altele:

  • Reșe­din­ță : Între­bări des­pre reșe­din­ța în Germania.
  • Fami­lie : Între­bări des­pre reîn­tre­gi­rea familiei
  • Lim­ba : Pla­sa­ment în cur­suri de inte­gra­re și alte cur­suri de germană.
  • Mun­că : cere­ri­le de anga­ja­re și cău­ta­rea de sta­gii și locuri de mun­că și vă inter­me­di­a­ză în între­bă­ri­le des­pre recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor profesionale.
  • Sănă­ta­te : Pen­tru între­bări lega­te de sănă­ta­te (de exem­plu, medic, asi­gu­rări de sănătate).
  • Copii și fami­lie : între­bări des­pre gră­di­ni­ță, școa­lă și for­ma­re profesională
  • Ches­tiuni finan­ci­a­re : între­bări des­pre alo­ca­ția pen­tru copii, alo­ca­ția de locu­in­ță, plă­ți­le de la cen­trul de locuri de mun­că și alte beneficii
  • Mobi­li­ta­te: per­mis de con­du­ce­re, auto­buz, tren sau tram­vai — vă ară­tăm cum să vă deplasați
  • Timp liber : între­bări des­pre acti­vi­tă­ți­le de agre­ment și faci­li­tă­ți­le de agre­ment din zona dumneavoastră

Con­si­li­e­rea noas­tră este gra­tu­i­tă. Ofe­rim și con­si­li­e­re în lim­ba engleză.

Avem și medi­a­tori ling­vis­tici, în spe­cial soma­le­ză, gam­bi­a­nă și eritreea.

De ase­me­nea, sun­tem bucu­roși să ne ocu­păm de pro­ble­me­le feme­i­lor, con­flic­te­le fami­li­a­le și pro­ble­me­le parentale.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Herr Ahmed Abdi — Frau Lia­ne Holl — Herr Yaku­ba Ceesay
ibz — Karlsruhe
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator