Hizmetler

Hizmetler

Afri­ka­’­dan gelen yurt­taş­lar için danışmanlık

Friday 10:00-14:00
Pazartesi 10:00-14:00

Sade­ce mül­te­ci­ler için değil, aynı zaman­da Soma­li ve diğer Afri­ka ülke­le­rin­den gelen ve uzun süre­dir bura­da yaşa­yan yurt­taş­la­rı­mız için de.

Diğer­le­ri­nin yanı sıra aşa­ğı­da­ki konu­lar­da size yar­dım­cı olmak için buradayız:

  • İkam­et: Alman­ya­’­da ika­met hak­kın­da sorular.
  • Aile: Aile bir­le­şi­mi hak­kın­da sorular
  • Dil: Enteg­ras­yon kurs­la­rı­na ve diğer Alman­ca kurs­la­rı­na yerleştirme.
  • İş: iş baş­vu­ru­la­rı, staj ve iş ara­yış­la­rı ve mes­le­ki yeter­li­lik­le­rin tanın­ma­sı ile ilgi­li soru­lar­da size ara­cı­lık etmek.
  • Sağ­lık: Sağ­lık­la ilgi­li soru­lar için (örn. dok­tor, sağ­lık sigortası).
  • Çocuk­lar ve aile: ana­oku­lu, okul ve mes­le­ki eği­tim hak­kın­da sorular
  • Mali konu­lar: çocuk para­sı, konut yar­dı­mı, iş bul­ma kuru­mun­dan yapı­lan öde­me­ler ve diğer yar­dım­lar­la ilgi­li sorular
  • Hare­ket­li­lik: ehli­yet, oto­büs, tren veya tram­vay — size nasıl dola­şa­ca­ğı­nı­zı gösteriyoruz
  • Boş zaman: Böl­ge­niz­de­ki boş zaman etkin­lik­le­ri ve boş zaman tesis­le­ri hak­kın­da sorular

Danış­man­lı­ğı­mız ücret­siz­dir. Ayrı­ca İng­il­izce danış­man­lık hiz­me­ti de veriyoruz.

Ayrı­ca özel­lik­le Soma­li­ce, Gam­bi­ya­ca ve Erit­re­li olmak üze­re dil ara­bu­lu­cu­la­rı­mız da var.

Ayrı­ca kadın sorun­la­rı, aile içi çatış­ma­lar ve ebe­veyn­lik sorun­la­rıy­la da ilgi­len­mek­ten mut­lu­luk duyuyoruz.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Herr Ali Abdi
IBZ Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Organizatör