Ponude
Ponude

Spurwec­h­sel — inte­gra­ci­ja trži­šta rada

Ponedjeljak
Vrijeme po dogovoru
Petak
Vrijeme po dogovoru

Za inte­gra­ci­ju na trži­šte rada za oso­be s neo­si­gu­ra­nim bora­viš­nim statusom

Spurwec­h­sel — inte­gra­ci­ja trži­šta rada

I tole­ri­ra­ne oso­be i oso­be s dozvo­lom borav­ka godi­na­ma su u svo­je­vr­s­nom lim­bu. Zako­no­da­vac je stvo­rio prav­ni temelj za tole­ri­ra­ne oso­be u pra­vu borav­ka kako bi im se omo­gu­ći­lo sigur­no pra­vo borav­ka u obli­ku bora­viš­nog nas­lo­va ako se nakon dugo­go­diš­njeg borav­ka uspos­ta­vi odr­ži­va integracija.

Detalj­no vas savje­tu­je­mo s ciljem izgrad­nje per­s­pek­ti­ve pra­va na osta­nak i time omo­gu­ća­va­nja uspješ­ne inte­gra­ci­je na trži­šte rada. Kon­kret­no, za Vas ćemo razvi­ti rje­še­nja koja će doves­ti do pro­ved­be pro­pi­sa o pra­vu na osta­nak pre­dvi­đe­nih od stra­ne zakonodavca.
Zajed­no s vama izra­dit ćemo tzv. inte­gra­cij­ski puto­kaz koji će u razum­lji­vom i pisa­nom obli­ku ocr­ta­ti kon­kret­ne kora­ke koje je potreb­no podu­ze­ti kako bi se uz pomoć novih zakon­skih pro­pi­sa otvo­ri­la per­s­pek­ti­va za ostva­ri­va­nje pra­va na boravak. .

Pro­jekt podu­pi­ru Grad Kar­l­sru­he i Minis­tar­stvo za soci­jal­na pita­nja i inte­gra­ci­ju Baden-Wür­t­tem­ber­ga sred­stvi­ma iz Europ­skog soci­jal­nog fonda.

Ciljna skupina: (za osobe s neosiguranim statusom boravka)
Ovaj događaj je besplatan
Ange­li­ka Steffen
ibz, 2. OG, links
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.