Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Osa­mos­ta­lji­va­nje kroz kretanje

Sunday, 12 May 2024
11:00

Son­n­tag­s­café

Osa­mos­ta­lji­va­nje kroz kretanje

Kak­vu doda­nu vri­jed­nost ima­ju vjež­ba­nje i tre­ning za aktiv­no sta­re­nje i kak­vim ste rizi­ci­ma ako se ne krećete?

Kevin Pfef­fer , iskus­ni sport­ski tera­pe­ut, objas­nit će važ­ne veze koje utje­ču na vaše tije­lo, kako ono funk­ci­oni­ra i do kak­vih je novih otkri­ća doš­lo pos­ljed­njih godina.

Pre­da­vač : Kevin Pfef­fer, rođen 1984., uči­telj spor­ta i gim­nas­ti­ke, sport­ski tera­pe­ut i osob­ni tre­ner za sport i terapiju.

Ulaz: 10:30 sati

Ciljna skupina: svi (Seniori)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator