Ponude

Ponude

MUIMI

infor­ma­ci­je na mater­njem jezi­ku za migrante 

Sas­tan­ci se odr­ža­va­ju u udru­ga­ma migra­na­ta i rodi­telj­skim kafi­ći­ma u ško­la­ma u Kal­r­sru­heu. Sto­ga su MIUMI susre­ti kao gos­ti u eta­bli­ra­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, gdje su vri­je­me, mjes­to, atmo­sfe­ra i jezik poz­na­ti. Za gru­pe raz­li­či­tih jezi­ka, uglav­nom za tur­ske, pre­vo­di­mo i raz­go­va­ra­mo o krat­kim pre­zen­ta­ci­ja­ma u opu­šte­noj atmosferi.
MUIMI nudi: krat­ka pre­da­va­nja liječ­ni­ka, uči­te­lja, soci­jal­nih rad­ni­ka s pri­je­vo­dom na mater­nji jezik i detalj­ne, pre­ve­de­ne ras­pra­ve tije­kom sas­ta­na­ka udru­ga migra­na­ta, kao što je Udru­že­nje tur­skih žena, i u rodi­telj­skim kafi­ći­ma u ško­la­ma u Karlsruheu.

MUIMI ras­prav­lja:
Pita­nja men­tal­nog i fizič­kog zdravlja,
pre­ven­ci­ja bolesti,
obra­zo­va­nja djece,

a MUIMI pita: Tko sam ja i kako se ovdje osje­ćam kao migrant?

Letak za pre­uzi­ma­nje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.