Hizmetler

Hizmetler

MUIMI

Göç­men­le­re ana dil­le­rin­de bilgi

Top­lan­tı­lar göç­men der­nek­le­rin­de ve Karls­ru­he­’­de­ki okul­la­rın ebe­veyn kafe­le­rin­de yapı­lır. Bu neden­le MIUMI top­lan­tı­la­rı, zaman, mekan, atmos­fer ve dilin aşi­na olun­du­ğu kurum­lar­da misa­fir ola­rak yapı­lır. Baş­ta Türk grup­lar olmak üze­re fark­lı dil grup­la­rı için, rahat bir ortam­da kısa semi­ner­ler ter­cü­me edi­lir ve detay­lı ola­rak tartışılır.

MUIMI‘nin sağ­la­dık­la­rı:

Doktorlar,öğretmenler ve sos­yal hiz­met­li­ler tara­fın­dan veri­len kısa semi­ner­le­rin, ana dil­de ter­cü­me edi­le­rek ayrın­tı­lı bir şekil­de Karlsruhe‘de bulu­nan okul­lar­da, Türk kadın­lar bir­li­ği, ve ebe­veyn kafe­le­ri gibi göç­men der­nek­le­ri­nin top­lan­tı­la­rın­da tar­tı­şıl­ma­sı  sağlanmaktadır.

MUIMI‘ nin sem­poz­yum konuları:

Zihin­sel ve fizik­sel sağ­lık­la ilgi­li sorular

Has­ta­lık­lar­dan korunma

Çocuk­la­rın eğitimi

MUIMI Soru­la­rı: Ben kimim ve bir göç­men ola­rak ken­di­mi bura­da nasıl hissediyorum?

 

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.