Пропозиції

Пропозиції

MUIMI

інфор­ма­ція рідною мовою для мігрантів 

Зустрі­чі від­бу­ва­ю­ться в асо­ці­а­ці­ях мігран­тів та батьків­ських кафе в шко­лах у Кальр­сруе. Тому зустрі­чі MIUMI – гості у вста­нов­ле­них закла­дах, де час, місце, атмо­сфе­ра та мова зна­йо­мі. Для різних мов­них груп, пере­ва­жно для туре­цьких, ми пере­кла­да­є­мо та обго­во­рю­є­мо коро­ткі пре­зен­та­ції в неви­му­ше­ній атмосфері.
MUIMI про­по­нує: коро­ткі лекції ліка­рів, вчи­те­лів, соці­аль­них пра­ців­ни­ків з пере­кла­дом рідною мовою та деталь­не пере­кла­де­не обго­во­ре­н­ня під час зустрі­чей асо­ці­а­цій мігран­тів, таких як Асо­ці­а­ція туре­цьких жінок, і в батьків­ських кафе в шко­лах у Карлсруе.

MUIMI обго­во­рює:
Пита­н­ня пси­хі­чно­го та фізи­чно­го здоров’я,
про­фі­ла­кти­ка захворювань,
навча­н­ня дитини,

і MUIMI запи­тує: Хто я і як я почу­ва­ю­ся тут як мігрант?

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.