Oferte

Oferte

Kine­ma­thek Karlsruhe

Fil­m­kun­stha­us — acum și vir­tu­al — ofer­te online

Kine­ma­thek +: strea­ming ONLINE de fil­me https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home

Kine­ma­thek este casa de artă cine­ma­to­gra­fi­că non-pro­fit din Karl­sru­he, care des­co­pe­ră, păs­trea­ză și expu­ne fil­me. Printr‑o mun­că aten­tă și con­ti­nuă, schim­buri cu dis­tri­bu­i­to­rii și arhi­ve­le, cer­ce­ta­rea isto­ri­că a fil­mu­lui și reflec­ția este­ti­că, seria de pro­gra­me este cura­to­ri­a­tă și medi­ată. Dato­ri­tă entu­zi­as­mu­lui și anga­ja­men­tu­lui volun­tar, Kine­ma­thek a putut oferi de pes­te patru­zeci de ani un pro­gram de film care sti­mu­lea­ză gân­di­rea și dis­cu­ția, ține dege­tul pe pul­sul vre­mu­ri­lor și con­vin­ge prin cali­ta­tea artis­ti­că. Cu 600 de eve­ni­men­te și apro­xi­ma­tiv 17.000 de spec­ta­tori pe an, Kine­ma­thek este pri­vit ca o plat­for­mă de schimb soci­al și un loc de întâl­ni­re pen­tru dife­ri­te gene­ra­ții, dar și ca o școa­lă de viziu­ne în mij­lo­cul poto­pu­lui media contemporan.

7,00 € pen­tru oas­peți — 5,00 € pen­tru mem­bri — 3,00 € pen­tru cine­ma pen­tru copii — 2,00 € pen­tru club de cine­ma pen­tru copii

 

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Kine­ma­thek Karlsruhe
Kai­ser­pa­s­sa­ge 6, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.