Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Među­na­rod­no umre­ža­va­nje Come Toget­her na HUBWERK01

Tuesday, 25 April 2023
18:00 - 20:00

Za među­na­rod­ne struč­nja­ke, mrež­ne part­ne­re i zain­te­re­si­ra­ne strane

Cen­tar dobro­doš­li­ce Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he pozi­va među­na­rod­ne pro­fe­si­onal­ce na HubWerk01 :

Ovaj nefor­mal­ni sas­ta­nak nudi među­na­rod­nim struč­nja­ci­ma i stu­den­ti­ma ide­al­nu pri­li­ku za susret, upoz­na­va­nje lokal­nih ili ponov­ni susret s lju­di­ma iz cije­log svi­je­ta. Svi datu­mi se raz­ma­tra­ju zaseb­no — može­te doći jed­nom, dva­put, … ili uvi­jek. Sudje­lo­va­nje je besplatno.

Uko­li­ko ima­te vre­me­na i želje da i sami sudje­lu­je­te, bit će nam zado­volj­stvo pože­lje­ti Vam dobro­doš­li­cu i zamo­li­ti Vas da ukrat­ko pot­vr­di­te svo­je sudje­lo­va­nje na e‑mail: welcome@technologieregion-karlsruhe.de

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Yulia Wil­d­ha­gen
HubWerk01
Wer­ner-von-Siemens-Straße 2–6, Gebäu­de 5137c, 76646 Bruc­h­sal

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.