Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Між­на­ро­дний нетвор­кінг Come Together на HUBWERK01

Tuesday, 25 April 2023
18:00 - 20:00

Для між­на­ро­дних фахів­ців, мере­же­вих пар­тне­рів та заці­кав­ле­них осіб

Віталь­ний центр Техно­ло­гі­чно­го регіо­ну Карл­сруе запро­шує між­на­ро­дних фахів­ців на HubWerk01:

Ця нефор­маль­на зустріч про­по­нує між­на­ро­дним фахів­цям і сту­ден­там іде­аль­ну можли­вість зустрі­ти­ся, позна­йо­ми­ти­ся на місці або зно­ву зустрі­ти­ся з людьми з усьо­го сві­ту. Всі дати слід роз­гля­да­ти само­стій­но — ви може­те від­ві­ду­ва­ти один раз, дві­чі, … або зав­жди. Участь у захо­ді безкоштовна.

Якщо у вас є час і бажа­н­ня взя­ти участь у захо­ді, ми буде­мо раді віта­ти вас і про­си­мо коро­тко під­твер­ди­ти свою участь еле­ктрон­ною поштою на адре­су: welcome@technologieregion-karlsruhe.de.

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Yulia Wildhagen
HubWerk01
Werner-von-Siemens-Straße 2–6, Gebäude 5137c, 76646 Bruchsal

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.