Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

HUBWERK01’de Ulus­la­ra­ra­sı Bir Ara­ya Gel­me Ağı

Tuesday, 25 April 2023
18:00 - 20:00

Ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler, ağ ortak­la­rı ve ilgi­li taraf­lar için

Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he­’­nin Kar­şı­la­ma Mer­ke­zi, ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­ri HubWerk01’e davet ediyor:

Bu gay­ri res­mi top­lan­tı, ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­le­re ve öğren­ci­le­re yerel ola­rak tanış­mak veya dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelen insan­lar­la yeni­den buluş­mak için ide­al bir fır­sat sun­mak­ta­dır. Tüm tarih­ler bağım­sız ola­rak değer­len­di­ril­me­li­dir — bir, iki, … veya her zaman katı­la­bi­lir­si­niz. Katı­lım ücretsizdir.

Katıl­mak için zama­nı­nız ve iste­ği­niz var­sa, sizi ağır­la­mak­tan ve katı­lı­mı­nı­zı e‑posta yoluy­la kısa­ca teyit etme­ni­zi rica etmek­ten mem­nu­ni­yet duya­rız : welcome@technologieregion-karlsruhe.de

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Yulia Wild­ha­gen
HubWerk01
Wer­ner-von-Siemens-Stra­ße 2–6, Geb­äu­de 5137c, 76646 Bruch­sal

Organizatör