Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Rețea­ua inter­națio­na­lă Come Toge­ther Networ­king la HUBWERK01

Tuesday, 25 April 2023
18:00 - 20:00

Pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali, par­te­ne­rii de rețea și păr­ți­le interesate

Cen­trul de bun venit al Regiu­nii Teh­no­lo­gi­ce Karl­sru­he invi­tă pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali la HubWerk01:

Aceas­tă întâl­ni­re infor­ma­lă ofe­ră pro­fe­si­o­niș­ti­lor și stu­den­ți­lor inter­națio­nali oca­zia ide­a­lă de a se întâl­ni, de a se cunoaș­te la nivel local sau de a reîn­tâl­ni per­soa­ne din întrea­ga lume. Toa­te date­le tre­bu­ie lua­te în con­si­de­ra­re în mod inde­pen­dent — puteți par­ti­ci­pa o dată, de două ori, … sau întot­dea­u­na. Par­ti­ci­pa­rea este gratuită.

În cazul în care aveți timp și doriți să par­ti­ci­pați per­so­nal, vă urăm bun venit și vă rugăm să con­fir­mați pe scurt par­ti­ci­pa­rea dum­ne­a­voas­tră prin e‑mail: welcome@technologieregion-karlsruhe.de.

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Yulia Wil­dha­gen
HubWerk01
Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße 2–6, Gebäu­de 5137c, 76646 Bru­ch­sal

Organizator