Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Inter­na­ti­onal Come Toget­her online

Thursday, 31 March 2022
Na liniji

Inter­na­ti­onal Come Toget­her online 

Čet­vr­tak, 27. siječ­nja 2022., 18 – 19.30 sati

» Mini seri­ja: Uče­nje i vjež­ba­nje njemačkog.
Prvi dio: Moji prvi raz­go­vo­ri na njemačkom. » 

Prvi dio naše mini seri­je nami­je­njen je nje­mač­kim počet­ni­ci­ma na razi­ni A1/A2.

U uvod­nom izla­ga­nju na engle­skom, sudi­oni­ci­ma pred­stav­lja­mo prak­tič­ne savje­te i meto­de o tome kako lako i zabav­no inte­gri­ra­ti uče­nje nje­mač­kog jezi­ka u svoj osob­ni sva­kod­nev­ni život.
Nakon toga, stra­nim držav­lja­ni­ma nudi­mo pri­li­ku da aktiv­no koris­te svo­je zna­nje nje­mač­kog jezi­ka s dru­gim počet­ni­ci­ma jezi­ka i raz­mi­je­ne ide­je o svo­jim iskus­tvi­ma učenja.

Inter­na­ti­onal Come Toget­her odr­ža­va se onli­ne putem Zooma.

Moli­mo pri­ja­vi­te se u nas­tav­ku welcome@technologieregion-karlsruhe.de
Pos­lat ćemo vam link za pris­tup doga­đa­ju nakon registracije.

“Inter­na­ti­onal Come Toget­her” nami­je­njen je struč­nja­ci­ma iz cije­log svi­je­ta koji žive i rade ovdje u teh­no­lo­škoj regi­ji Kar­l­sru­he. (Vir­tu­al­ni) susre­ti u pre­dve­čer­njim sati­ma nami­je­nje­ni su, izme­đu osta­log, olak­ša­nju druš­tve­nih kon­ta­ka­ta i na taj način jača­nju veza s regi­jom. Svi datu­mi se raz­ma­tra­ju neo­vis­no jedan o dru­gom — gost može biti tamo jed­nom, dva­put, … ili uvi­jek. Sudje­lo­va­nje je besplatno.

Let­ci za pre­uzi­ma­nje

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.