Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Ulus­la­ra­ra­sı Come Toget­her çevrimiçi

Thursday, 31 March 2022
İnternet üzerinden

31 Mart 2022 Per­şem­be, 18:00 — 19:30 CEST

Mini dizi: Alman­ca öğren­mek ve pra­tik yapmak.

 

Bölüm 3: Daha faz­la özgü­ven ve işte başa­rı için daha iyi telaffuz
Alman­ca öğre­nen­ler için pra­tik alış­tır­ma­lar A2 — C1

Konuş­ma­cı: Dil koçu­nuz Maria
Karls­ru­he Tech­no­logy­Re­gi­on­’­da Alman­ca öğret­me­ni, ter­cü­man, telaf­fuz eğit­me­ni ve etkileyici

 

Mini dizi­mi­zin üçün­cü bölü­mü için, sos­yal med­ya­da yüz bin­ler­ce kişi­nin “Dil Koçu­nuz” ola­rak tanı­dı­ğı Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Böl­ge­si­’n­den bir konuş­ma­cı bul­ma­yı başar­dık. Moti­ve edi­ci vide­ola­rı ile dün­ya­nın dört bir yanın­da­ki Alman­ca öğre­nen­le­rin Alman­ca­la­rı­nı geliş­tir­me­le­ri­ne ve dil sınav­la­rı­na hazır­lan­ma­la­rı­na yar­dım­cı oluyor.

Alman­ca öğre­nen­le­rin çoğu telaf­fuz­la­rı­nın müm­kün oldu­ğun­ca doğal olma­sı­nı ister. Konuş­ma­cı­mız, katı­lım­cı­la­ra telaf­fuz­la­rı­nı nasıl aktif ola­rak geliş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni ve böy­le­ce gün­lük ve pro­fes­yo­nel ile­ti­şim­le­rin­de daha faz­la özgü­ven kaza­na­bi­le­cek­le­ri­ni gös­ter­mek için pra­tik alış­tır­ma­lar kullanır.

 

Zoom kayıt lin­ki : https://us02web.zoom.us/ toplantı/kayıt/tZwtf– uqTMuGNwDXGz2PADpknDqdumjgU11

İnd­irme daveti

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.