Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Inter­națio­nal Veniți împre­u­nă online

Thursday, 31 March 2022
Pe net

Joi, 31 mar­tie 2022, de la 18:00 la 19:30 CEST

Mini serie: Învă­ța­rea și exer­sa­rea lim­bii germane.

 

Par­tea 3: pro­nun­ție mai bună pen­tru mai mul­tă încre­de­re în sine și suc­ces la locul de muncă
Exer­ci­ții prac­ti­ce pen­tru cur­san­ții de lim­ba ger­ma­nă A2 — C1

Vor­bi­tor: Maria, antre­no­rul tău lingvistic
Pro­fe­sor de ger­ma­nă, inter­pret, trai­ner de pro­nun­ție și influ­en­ță în regiu­nea teh­no­lo­gi­că Karlsruhe

 

Pen­tru cea de‑a tre­ia par­te a mini-seri­ei noas­tre, am reu­șit să recru­tăm un vor­bi­tor din Karl­sru­he Tech­no­lo­gyRe­gion, cunos­cut de sute de mii de oameni pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re drept „Coa­ch-ul tău ling­vis­tic”. Cu vide­o­cli­pu­ri­le ei moti­van­te, ea îi aju­tă pe cur­san­ții de lim­ba ger­ma­nă din întrea­ga lume să-și îmbu­nă­tă­țeas­că lim­ba ger­ma­nă și să se pre­gă­teas­că pen­tru exa­me­ne­le de limbă.

Mulți cur­sanți de ger­ma­nă doresc ca pro­nun­ția lor să fie cât mai natu­ra­lă. Vor­bi­torul nos­tru folo­seș­te exer­ci­ții prac­ti­ce pen­tru a le ară­ta par­ti­ci­pan­ți­lor cum își pot îmbu­nă­tăți în mod activ pro­nun­ția și ast­fel câști­gă mai mul­tă încre­de­re în sine în comu­ni­ca­rea lor zil­ni­că și profesională.

 

Link de înre­gis­tra­re Zoom : https://us02web.zoom.us/ întâlnire/înregistrare/tZwtf– uqTMuGNwDXGz2PADpknDqdumjgU11

Invi­ta­ție la des­căr­ca­re

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.