Ponude

Ponude

Agen­ci­ja za kompetencije

Ponedjeljak 9:00 - 17:00
Utorak 9:00 - 17:00
Srijeda 9:00 - 17:00
Četvrtak 14:00 - 18:00
Petak 9:00 - 17:00

Za mla­de od 15 do 25 godi­na je podru­čja gra­da Karlsruhea

Agen­ci­ja za kom­pe­ten­ci­je Kar­l­sru­he pro­jekt pri­je­la­za je iz ško­le na posao. Savje­tu­je­mo vas u raz­nim podru­čji­ma i podr­ža­va­mo vas u rje­ša­va­nju vaših problema.

Zajed­no s vama razvi­ja­mo ide­je i zajed­no tra­ži­mo mogu­ća rje­še­nja i prik­lad­ne opci­je podr­ške. Zajed­no može­mo saz­na­ti vaše sna­ge i vje­šti­ne te raz­mo­tri­ti kako ih može­te isko­ris­ti­ti za pos­ti­za­nje svo­jih ciljeva.

Kon­takt osobe:

Nan­ni Goetz: Nanni.goetz@vfj-ka.de

Ger­hard Lieber­tz: Gerhard.Liebertz@vfj-ka.de

Rainer Lin­d­ner: rainer.lindner@vfj-ka.de

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Ger­hard Liebertz
Kom­pe­ten­za­gen­tur
Hans-Sac­hs-Str. 15, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.