Hizmetler
Hizmetler

Will­kom­mens­ca­fé

Çarşamba
ibz'de

Will­kom­mens­ca­fé

Göç­men­ler için bil­gi, oryan­tas­yon, yar­dım ve iletişim

“Karls­ru­he­’­ye Hoş Gel­di­niz” pro­je­si, göç­men­ler için tek bir kay­nak­tan ilk bil­gi ve oryan­tas­yon sun­mak­ta­dır. Des­tek, ağ oluş­tur­ma ve danış­man­lık yoluy­la Karls­ru­he­’­de hoş kar­şı­lan­dı­ğı­nı­zı his­set­me­ni­ze ve sos­yal ve top­lum­sal yapı­lar­la müm­kün olan en kısa süre­de ve sür­tüş­me kay­bı olma­dan bağ­lan­tı kur­ma­nı­za yar­dım­cı olmak istiyoruz.

Bunu iki şekil­de yap­ma­ya çalışıyoruz:

1. İlk ayak, her Çar­şam­ba saat 16:00 ile 18:00 ara­sın­da Café Glo­bu­s­’­ta düzen­le­nen haf­ta­lık “Hoş Gel­di­niz Kafe “dir. Sade­ce ağ oluş­tur­ma, bil­gi­len­dir­me ve top­lan­tı­lar için bir yer sağ­la­mak­la kal­maz, aynı zaman­da kişi­sel bağ­lan­tı­lar da kurar. Konut, iş, eği­tim, sos­yal ve top­lum­sal tek­lif­ler gibi tüm alan­lar­da hiz­met­le­re eri­şi­min iyi­leş­ti­ril­me­si gerek­mek­te­dir. Göç­men­le­re tav­si­ye ve yar­dım sağ­la­yan enteg­ras­yon reh­ber­le­ri. Onla­ra res­mi daire­le­re ve ofis­le­re kadar eşlik eder veya yeni evle­ri­ne varış­la­rı­nı ve yeni evle­ri­ni tanı­ma­la­rı­nı kolay­laş­tır­mak için etkin­lik­ler (şehir yürü­yüş­le­ri gibi) sunarlar.

2 Pro­je­nin ikin­ci aya­ğı­nı “Info­bör­se” oluş­tur­mak­ta­dır. Çeşit­li aktör­ler (örne­ğin iş bul­ma mer­ke­zi, eği­tim kuru­mu, enteg­ras­yon ofi­si, göç danış­man­lı­ğı, göç­men der­nek­le­ri, vb. Bil­gi alış­ve­ri­şi, bil­gi­nin paket­len­miş ola­rak akta­rıl­ma­sı­na hiz­met eder. Yıl­da iki kez gerçekleşir.

Çalış­ma saatleri:

Saat: Çar­şam­ba gün­le­ri 16:00 — 18:00 ara­sı ibz’de
Yer: ibz, zemin kat, Café Globus

 

El ila­nı

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Nico­le Blaffert
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e.V. (ibz)
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör