Atık ayrış­tır­ma

Karls­ru­he­’­de çöp­ler ve orga­nik atık­lar dört fark­lı kutu­ya atılabilmektedir:

Artık atık­lar (Rest­müll): örne­ğin soğuk kül, kauçuk, men­dil, sera­mik, çocuk bezi gibi hij­yen ürünleri.

Geri dönüş­tü­rü­le­bi­lir mal­ze­me­ler (Werts­toff): örne­ğin plas­tik veya metal (amba­laj), işlen­me­miş ahşap, alü­min­yum fol­yo, içecek/süt kar­ton­la­rı, polistiren.

Orga­nik atık­lar (Bio­ab­fall): örne­ğin çiçek­ler ve sak­sı bit­ki­le­ri, yumur­ta kabuk­la­rı, mey­ve ve seb­ze atık­la­rı, kah­ve tel­ve­si, mey­ve kabu­ğu (örne­ğin por­ta­kal kabu­ğu), çiğ ve piş­miş yemek artık­la­rı, çay poşetleri.

Kağıt/karton (Papier/Pappe): örne­ğin kağıt, kart ve kar­ton, kitap­lar, kata­log­lar, kağıt tor­ba­lar, yazı kağı­dı, gazeteler.

Diğer atık­lar:

  • Pil­ler, cam, teks­til ürün­le­ri ve yeşil atık­lar şehir gene­lin­de bulu­nan kon­tey­ner­ler­de toplanmaktadır
  • Teh­li­ke­li mad­de­ler, belir­le­nen top­la­ma nok­ta­la­rın­da veya teh­li­ke­li mad­de­le­rin mobil ola­rak top­lan­ma­sı yoluy­la ber­ta­raf edilmelidir.

Atık ber­ta­raf tesis­le­ri hak­kın­da daha faz­la bil­gi­yi şu adres­te bula­bi­lir­si­niz: www.karlsruhe.de/abfall

Atık ayrış­tır­ma, amba­laj gibi mal­ze­me­le­rin geri dönüş­tü­rül­me­si­ni kolay­laş­tır­dı­ğı için çev­re­mi­zi koru­ma­mı­za yar­dım­cı olur.