Ponude
Ponude

Wil­l­kom­men­s­café

Srijeda
kod ibza

Wil­l­kom­men­s­café

Infor­ma­ci­je, ori­jen­ta­ci­ja, pomoć i kon­takt za useljenike

Pro­jekt ” Dobro doš­li u Kar­l­sru­he ” nudi počet­ne infor­ma­ci­je i ori­jen­ta­ci­ju za use­lje­ni­ke iz jed­nog izvo­ra. Želi­mo vam pomo­ći da se osje­ća­te dobro­doš­li u Kar­l­sru­he kroz podr­šku, umre­ža­va­nje i savje­te i da pro­na­đe­te vezu s druš­tve­nim i druš­tve­nim struk­tu­ra­ma što je brže mogu­će i bez gubi­ta­ka zbog trenja.

Poku­ša­va­mo to uči­ni­ti na dva načina:

1. prvi stup je tjed­ni “Wel­co­me Café”, sva­ke sri­je­de od 16 do 18 sati u Caféu Glo­bus. Ne samo da pru­ža mjes­to za umre­ža­va­nje, infor­ma­ci­je i sas­tan­ke, već i uspos­tav­lja osob­ne kon­tak­te. Tre­ba pobolj­ša­ti pris­tup uslu­ga­ma u svim podru­čji­ma, kao što su sta­no­va­nje, rad, obra­zo­va­nje, soci­jal­ne i druš­tve­ne ponu­de. Vodi­či za inte­gra­ci­ju, koji imi­gran­ti­ma pru­ža­ju savje­te i pomoć. Oni ih pra­te do vlas­ti i ure­da ili nude aktiv­nos­ti (kao što su šet­nje gra­dom) kako bi im olak­ša­li dola­zak i iden­ti­fi­ka­ci­ju s nji­ho­vim novim domom.

2 Dru­gi stup pro­jek­ta je “Infobör­se”. Raz­li­či­ti akte­ri (npr. cen­tar za zapoš­lja­va­nje, obra­zov­na upra­va, ured za inte­gra­ci­ju, migra­cij­sko savje­to­va­li­šte, udru­ge migra­na­ta itd.) pred­stav­lja­ju svo­je ponu­de i daju infor­ma­ci­je o tema­ma koje su od veli­ke važ­nos­ti za nove dose­lje­ni­ke. Raz­mje­na infor­ma­ci­ja slu­ži skup­nom pri­je­no­su infor­ma­ci­ja. Odr­ža­va se dva puta godišnje.

Rad­no vrijeme:

Vri­je­me: sri­je­da od 16 do 18 sati na ibz
Mjes­to: ibz, pri­zem­lje, Café Globus

 

Letak

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Nico­le Blaffert
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nun­g­szen­trum Kar­l­sru­he e.V. (ibz)
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.