Oferte

Oferte

Înre­gis­tra­rea reșe­din­ței în Karlsruhe

Înre­gis­tra­rea reșe­din­ței în Karlsruhe

Ori­ci­ne se mută într-un apar­ta­ment din Karl­sru­he tre­bu­ie să se înregistreze.

Înre­gis­tra­rea tre­bu­ie să aibă loc în ter­men de două săp­tămâni de la muta­re.

Excep­ții

Nu este nece­sa­ră înre­gis­tra­rea dacă:

  • Sun­teți deja înre­gis­trat în Ger­ma­nia și locu­iți în apar­ta­ment de cel mult 6 luni.
  • Locu­iți în stră­i­nă­ta­te și locu­iți în Ger­ma­nia de cel mult 3 luni.

Înre­gis­tra­rea are loc la biro­u­ri­le cetățenilor.

Faceți o programare
👉🏼 Pro­gra­ma­re online

👉🏼 Legă­tu­ra cu ser­vi­ci­ul uni­ver­sal onli­ne (rapor­ta­re)

Docu­men­te necesare

  • For­mu­lar com­ple­tat și sem­nat: Înre­gis­tra­re — For­mu­lar de înregistrare
  • Car­te de iden­ti­ta­te sau pașa­port (copie)
  • For­mu­lar com­ple­tat și sem­nat: Con­fir­ma­rea de reșe­din­ță din par­tea proprietarului
  • Dova­da stă­rii civi­le (de exem­plu, cer­ti­fi­cat de naș­te­re și/sau de căsă­to­rie), dacă este cazul.
    În cazul unui docu­ment public stră­in, este nece­sa­ră, de ase­me­nea, o tra­du­ce­re întoc­mi­tă de un tra­du­că­tor auto­ri­zat în Repu­bli­ca Fede­ra­lă Germania.
    În func­ție de țara de ori­gi­ne, cer­ti­fi­ca­tul de sta­re civi­lă stră­in poa­te nece­si­ta, de ase­me­nea, o apos­ti­lă sau o lega­li­za­re (nu este nece­sa­ră pen­tru sta­te­le mem­bre ale UE).

Cos­turi
Nici unul

Grupul țintă: (pentru toate genurile și toate vârstele)
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.