Hizmetler

Hizmetler

Karls­ru­he­’­de­ki ika­me­ti­ni­zi kaydettirmek

Karls­ru­he­’­de­ki ika­me­ti­ni­zi kaydettirmek

Karls­ru­he­’­de bir daire­ye taşı­nan her­kes kayıt yaptırmalıdır.

Kayıt, taşın­dık­tan son­ra­ki iki haf­ta için­de yapılmalıdır.

İst­isn­al­ar

Aşa­ğı­da­ki durum­lar­da kayıt gerekmez:

  • Hali­ha­zır­da Alman­ya­’­da kayıt­lıy­sa­nız ve daire­de en faz­la 6 aydır yaşıyorsanız
  • Yurt­dı­şın­da yaşı­yor­su­nuz ve 3 aydan uzun süre­dir Alman­ya­’­da yaşıyorsunuz

Kayıt işlem­le­ri vatan­daş ofis­le­rin­de gerçekleştirilir.

Ran­de­vu alın
👉🏼 Onli­ne randevu

👉🏼 Evren­sel çev­ri­mi­çi hiz­me­te bağ­lan­tı (rapor­la­ma)

Gerek­li belgeler

  • Dol­du­rul­muş ve imza­lan­mış form: Kayıt — Kayıt formu
  • Nüfus cüz­da­nı veya pasa­port (foto­ko­pi)
  • Dol­du­rul­muş ve imza­lan­mış form: Ev sahi­bi­nin ika­met onayı
  • Var­sa, mede­ni durum bel­ge­si (örn. doğum ve/veya evli­lik belgesi).
    Yaban­cı bir res­mi bel­ge söz konu­su oldu­ğun­da, Fede­ral Alman­ya Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de yemin­li bir ter­cü­man tara­fın­dan hazır­lan­mış bir çevi­ri de gereklidir.
    Men­şe ülke­ye bağ­lı ola­rak, yaban­cı mede­ni durum bel­ge­si için apos­til veya yasal­laş­tır­ma da gere­ke­bi­lir (AB üye ülke­le­ri için gerek­li değildir).

Mali­yet­ler
Hiçbiri

Hedef kitlesi: (tüm cinsiyetler ve her yaş için)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.