Oferte
Oferte

Puter­nici împre­u­nă — Solu­ții pen­tru pro­ble­me per­so­na­le și profesionale

Puter­nici împre­u­nă — Solu­ții pen­tru pro­ble­me per­so­na­le și profesionale

Vă ofe­rim spri­jin holis­tic pen­tru toți mem­brii fami­li­ei, ca o inter­fa­ță între cen­trul de ocu­pa­re a for­ței de mun­că și ser­vi­ci­i­le de asis­ten­ță soci­a­lă pen­tru tineri.
Lucrăm împre­u­nă cu dum­ne­a­voas­tră pen­tru a găsi solu­ții la pro­ble­me­le per­so­na­le și pro­fe­sio­na­le și profesionale.

Veți pri­mi spri­jin cu

  • difi­cul­tăți per­so­na­le și familiale
  • dezvol­ta­rea edu­ca­țio­na­lă a copi­i­lor dumneavoastră
  • dezvol­ta­rea unor per­spec­ti­ve con­cre­te de carie­ră pen­tru reve­ni­rea pe pia­ța muncii

Ofer­ta inclu­de pen­tru dumneavoastră

Coa­chi­ng individual:

  • fur­ni­za­rea de spri­jin zilnic
  • care să per­mi­tă un spri­jin spe­ci­fic pen­tru copii
  • cre­a­rea de per­spec­ti­ve de carieră

Sesiu­ni­le regu­la­te de coa­chi­ng au loc în urma unui aran­ja­ment personal.

Ofer­ta se adresează

Fami­li­i­le din Karl­sru­he care au drep­tul la alo­ca­ție de cetă­țean și care au cel puțin un copil minor.
BeJu­ga este spri­ji­nit de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Mun­cii și Turis­mu­lui, cu fon­duri din par­tea lan­du­lui Baden-Württemberg.

Data
Este posi­bi­lă intra­rea în curs de desfășurare

Grupul țintă: familii, părinți
Acest eveniment este gratuit

Organizator