Hizmetler

Hizmetler

Bir­lik­te güç­lü — Kişi­sel ve mes­le­ki sorun­lar için çözümler

Bir­lik­te güç­lü — Kişi­sel ve mes­le­ki sorun­lar için çözümler

İş mer­ke­zi ve genç­lik yar­dım hiz­met­le­ri ara­sın­da bir ara­yüz ola­rak size tüm aile üye­le­ri için bütün­sel des­tek sunuyoruz.
Kişi­sel ve mes­le­ki sorun­la­rı­nı­za çözüm bul­mak için sizin­le bir­lik­te çalışıyoruz.

Şun­lar­la ilgi­li des­tek alacaksınız

  • kişi­sel ve aile­vi zorluklar
  • çocuk­la­rı­nı­zın eği­tim­sel gelişimi
  • iş piya­sa­sı­na geri dön­mek için somut kari­yer bek­len­ti­le­ri­nin geliştirilmesi

Tek­lif sizin için şun­la­rı içerir

Birey­sel koçluk:

  • gün­lük des­tek sağlamak
  • çocuk­lar için hede­fe yöne­lik des­tek sağlanması
  • kari­yer ola­nak­la­rı yaratmak

Düzen­li koç­luk seans­la­rı kişi­sel anlaş­ma­lar­la gerçekleştirilmektedir.

Tek­li­fin hedef kitlesi

Karls­ru­he­’­den en az bir reşit olma­yan çocu­ğu olan ve vatan­daş­lık öde­ne­ği alma­ya hak kaza­nan aileler.
BeJu­ga, Baden-Würt­tem­berg eya­le­ti­nin sağ­la­dı­ğı fon­lar­la Eko­no­mi, Çalış­ma ve Turizm Bakan­lı­ğı tara­fın­dan desteklenmektedir.

Tarih
Devam eden giriş mümkündür

Hedef kitlesi: aileler, ebeveynler
Bu davet ücretsizdir

Organizatör