Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

MONDO 2024 — slav­lje za sve

Saturday, 22 June 2024
14:00

MONDO 2024 — slav­lje za sve

MONDO zna­či “svi­jet”. Fes­ti­val pred­stav­lja kul­tur­nu raz­no­li­kost sta­nov­ni­ka Kar­l­sru­hea iz cije­log svijeta.

Ino­zem­no-nje­mač­ke udru­ge i usta­no­ve pred­stav­lja­ju se štan­do­vi­ma i raz­no­li­kim kul­tur­nim pro­gra­mom. Oni pru­ža­ju infor­ma­ci­je o aktu­al­nim pro­jek­ti­ma, aktiv­nos­ti­ma i doga­đa­ji­ma koji se odno­se na inter­kul­tu­ral­ni i među­na­rod­ni rad u Kar­l­sru­heu. Posvu­da se nude spe­ci­ja­li­te­ti iz cije­lo­ga svi­je­ta. Za jela su zas­luž­ni volon­te­ri iz udru­ga i time jam­če auten­tič­nost kak­vu je teško pro­na­ći na dru­gim feštama.

Raz­no­li­kost i šare­ni­lo Kar­l­sru­hea može­te doži­vje­ti svim osje­ti­li­ma na MONDO‑u.

Suoče­ni sa suko­bi­ma i rato­vi­ma diljem svi­je­ta, ali iu srcu Euro­pe, miran suži­vot i zajed­nič­ko slav­lje­nje raz­li­či­tih kul­tu­ra u Kar­l­sru­heu je znak nade.

Bilo bi nam dra­go ako bis­te vi i vaše gru­pe mogli sudje­lo­va­ti ove godi­ne, bilo s infor­ma­cij­skim štan­dom, štan­dom s hra­nom, na pozor­ni­ci s pje­sma­ma, ple­so­vi­ma, izved­ba­ma ili aktiv­nos­ti­ma na nekom od naših oto­ka akcije/sastanka.

Dođi­te nam sa svo­jim ide­ja­ma, fes­ti­val bi tre­bao biti šaren i za svakoga.

Obra­zac za regis­tra­ci­ju može­te pro­na­ći ovdje.

Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, moli­mo nazo­vi­te nas: 0721 — 89 333 710, ili piši­te na e‑mail: info@ibz-karlsruhe.de

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator