Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

MONDO 17. Juni — o săr­bă­toa­re pen­tru toți

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — o săr­bă­toa­re pen­tru toți

MONDO înseam­nă “lume”. Nume­le spu­ne totul: Fes­ti­va­lul pre­zin­tă diver­si­ta­tea cul­tu­ra­lă a cetă­țe­ni­lor din Karl­sru­he din întrea­ga lume. Aso­ci­a­ți­i­le și insti­tu­ți­i­le din Ger­ma­nia și din stră­i­nă­ta­te se pre­zin­tă cu stan­duri și un pro­gram cul­tu­ral divers. Aceștia ofe­ră infor­ma­ții des­pre pro­iec­te­le, acti­vi­tă­ți­le și eve­ni­men­te­le actu­a­le pri­vind acti­vi­ta­tea inter­cul­tu­ra­lă și inter­națio­na­lă din Karl­sru­he. Pes­te tot vor fi ofe­ri­te spe­cia­li­tăți din întrea­ga lume. Volun­ta­rii din aso­ci­a­ții sunt res­pon­sa­bili pen­tru mân­că­ruri, garan­tând ast­fel o auten­ti­ci­ta­te care nu se regă­seș­te aproa­pe nici­o­da­tă la alte festivaluri.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator