Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

MONDO 17. Juni — her­kes için bir kutlama

Saturday, 17 June 2023
14:00 - 22:30

MONDO — her­kes için bir kutlama

MONDO “dün­ya” anla­mı­na gelir. Adı her şeyi anla­tı­yor: Fes­ti­val, Karls­ru­he­’­nin dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelen vatan­daş­la­rı­nın kül­tü­rel çeşit­li­li­ği­ni göz­ler önü­ne seri­yor. Yaban­cı-Alman der­nek­le­ri ve kurum­la­rı stant­lar ve çeşit­li kül­tü­rel prog­ram­lar­la ken­di­le­ri­ni tanıt­mak­ta­dır. Karls­ru­he­’­de­ki kül­tür­le­ra­ra­sı ve ulus­la­ra­ra­sı çalış­ma­lar­la ilgi­li gün­cel pro­je­ler, faali­yet­ler ve etkin­lik­ler hak­kın­da bil­gi verir­ler. Dün­ya­nın her yerin­den spe­si­ya­li­te­ler her yer­de sunu­la­cak. Der­nek­ler­den gelen gönül­lü­ler yemek­ler­den sorum­lu­dur ve böy­le­ce diğer fes­ti­val­ler­de nere­dey­se hiç bulun­ma­yan bir özgün­lü­ğü garan­ti ederler.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör