Oferte
Oferte

Loka­le Agen­da 21 Karlsruhe

Loka­le Agen­da 21 Karl­sru­he spri­ji­nă cetă­țe­nii în pune­rea în apli­ca­re a pro­iec­te­lor lor și în rela­ți­i­le publi­ce. De ase­me­nea, își imple­men­tea­ză pro­pri­i­le pro­iec­te și este întot­dea­u­na bucu­ros să audă de la dvs. și să pri­meas­că idei noi.

Anga­ja­men­tul pen­tru o Karl­sru­he dura­bi­lă și orien­ta­tă spre vii­tor și, de ase­me­nea, pen­tru dezvol­ta­rea dura­bi­lă la nivel mondi­al este mare în Karl­sru­he — atât în rân­dul cetă­țe­ni­lor, cât și din par­tea admi­nis­tra­ți­ei orașului.

Sub umbre­la Agen­dei Loca­le 21, nume­roa­se gru­puri de lucru, ini­ția­ti­ve, aso­ci­a­ții și per­soa­ne pri­va­te sunt anga­ja­te în cele 17 obiec­ti­ve ale Agen­dei 2030 a Națiu­ni­lor Uni­te și sunt impli­ca­te în teme pre­cum pro­tec­ția cli­mei, O Lume, con­su­mul dura­bil și mobilitatea.

Apli­ca­ția web „Agen­da 2030 — Sus­te­na­bi­li­ta­te în Karl­sru­he”: https://geoportal.karlsruhe.de/agenda2030/ ofe­ră o ima­gi­ne de ansam­blu ini­ția­lă a pei­sa­ju­lui divers al acto­ri­lor, pre­cum și a oport­u­ni­tă­ți­lor de cum­pă­ră­turi dura­bi­le din Karlsruhe.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Agen­da­büro
Mar­k­gra­fen­stra­ße 14, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.