Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Lec­tu­ră și con­ver­sa­ție: “Dem­ni­ta­tea fiin­ței uma­ne este repatriabilă”

Thursday, 23 March 2023
19:00 Uhr

Lec­tu­ră și con­ver­sa­ție: “Dem­ni­ta­tea fiin­ței uma­ne este repatriabilă”

Pri­mi­rea refu­gi­a­ți­lor ucrai­neni* în Ger­ma­nia înce­pând cu pri­mă­va­ra anu­lui 2022 se carac­te­ri­zea­ză printr‑o mare empa­tie și o dis­po­ni­bi­li­ta­te nebi­ro­cra­ti­că a orga­ne­lor de stat și a gru­pu­ri­lor soci­e­tă­ții civi­le. În ace­lași timp, tra­ta­men­tul uman nu se apli­că tutu­ror per­soa­ne­lor care fug de nevoi și de răz­boi. Lec­tu­ra căr­ții publi­ca­te în 2021 se ocu­pă de insti­tu­ția deten­ți­ei de depor­ta­re, îmbi­nă ana­li­za ști­in­ți­fi­că și rapor­tul poli­tic: Ce este și ce a fost deten­ția de depor­ta­re? Cine este afec­tat? Care este pro­ce­sul insti­tu­țio­nal al deten­ți­ei pen­tru depor­ta­re? Auto­rul Sebas­ti­an Nit­sch­ke citeș­te tex­te des­pre con­di­ți­i­le din închi­sori, dosa­re judi­ci­a­re și con­ver­sa­ții cu deți­nuți. După lec­tu­ră, exis­tă loc pen­tru între­bări și discuții.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator