Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Oku­ma ve soh­bet: “İns­anl­ık onu­ru geri verilebilir”

Thursday, 23 March 2023
19:00 Uhr

Oku­ma ve soh­bet: “İns­anl­ık onu­ru geri verilebilir”

Ukray­na­lı* mül­te­ci­le­rin 2022 baha­rın­dan bu yana Alman­ya­’­da kabul edil­me­si, dev­let kurum­la­rı­nın ve sivil top­lum grup­la­rı­nın büyük bir empa­ti ve bürok­ra­tik olma­yan hazır­lı­ğı ile karak­te­ri­ze edil­mek­te­dir. Aynı zaman­da, insa­ni muame­le ihti­yaç­tan ve savaş­tan kaçan tüm insan­lar için geçer­li değil­dir. 2021’de yayın­la­nan kita­bın oku­ma­sı, sınır dışı etme gözal­tı­sı kuru­mu­nu ele alı­yor, bilim­sel ana­liz ve siya­si rapo­ru bir­leş­ti­ri­yor: Sınır dışı etme gözal­tı­sı nedir ve ney­di? Kim­ler etki­le­ni­yor? Sınır dışı etme gözal­tı­sı­nın kurum­sal süre­ci nedir? Yazar Sebas­ti­an Nitsch­ke, ceza­evi koşul­la­rı, mah­ke­me dos­ya­la­rı ve mah­kum­lar­la yapı­lan konuş­ma­lar­la ilgi­li metin­le­ri oku­yor. Oku­ma­dan son­ra soru­lar ve tar­tış­ma için yer vardır.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör