Oferte

Oferte

Inter­net­ca­fés în Karl­sru­he — sfa­turi de volun­ta­ri­at pen­tru seniori

Con­si­li­e­re volun­ta­ră pe smar­tpho­ne, table­tă și PC pen­tru seniori

Mulți din­tre cei care nu au cres­cut cu smar­tpho­ne-uri, table­te și PC-uri, pre­cum “gene­ra­ția Inte­net”, ar dori să pro­fi­te de inter­net. Ade­sea, le lip­seș­te doar cine­va care să le expli­ce acest lucru din când în când.

Spri­ji­nim per­soa­ne­le care doresc să intre în lumea digi­ta­lă și vor să știe cum să tri­mi­tă mesa­je text, să facă foto­gra­fii și înre­gis­trări video pen­tru pri­e­te­ni și fami­lie, să cau­te infor­ma­ții pe inter­net, să lucre­ze în rețea cu alte per­soa­ne în soci­al media și mul­te alte­le. Smar­tpho­ne-ul, PC-ul, lap­to­pul și table­ta ofe­ră foar­te mul­te opțiuni de comu­ni­ca­re. Dar mai întâi tre­bu­ie să învă­țați cum funcționează.

Exis­tă locuri de întâl­ni­re în tot Karl­sru­he, unde volun­ta­rii ofe­ră aju­tor gra­tu­it și con­si­li­e­re cu pri­vi­re la între­bări lega­te de uti­li­za­rea dis­po­zi­ti­ve­lor digitale.

Nu tre­bu­ie decât să tre­ceți pe la una din­tre sesiu­ni­le de con­si­li­e­re și să vă adu­ceți dis­po­zi­ti­vul cu dumneavoastră.

IT-Bera­tung Mühlburg
Bür­ger­zen­trum Mühl­bu­rg Wein­bren­ner­stra­ße 79a
76185 Karlsruhe
În fie­ca­re a 2‑a și a 4‑a mier­curi din lună, între ore­le 16:00–18:00 (pre­le­geri în fie­ca­re pri­mă mier­curi din lună, de la ora 16:00)

Inter­net Café 55plus-Südwerk
Hen­ri­et­te-Ober­mü­l­ler-Stra­s­se 10
76137 Karlsruhe
fie­ca­re 2. Mier­curi, ore­le 16:00–18:00

IT-Café im Mit­ma­ch-Laden Südwest
Mathys­tra­ße 12
76133 Karlsruhe
în fie­ca­re a doua marți a lunii 18:00–19:30 (înscri­e­re prin e‑mail: itcafe@mailbox.org)

Inter­net­ca­fé Nordweststadt
Lan­dau­er Stra­ße 2b
76185 Karlsruhe
în fie­ca­re pri­ma și a tre­ia zi de luni din lună 17:30–19:00

Inter­net­ca­fé 55plus Grötzingen
Begeg­nun­gs­zen­trum Gröt­zin­gen (Nid­da­raum) Nid­das­tra­ße 9
76229 Karlsruhe
Joi 15:00–17:00 (cu excep­ția săr­bă­to­ri­lor sau a vacan­țe­lor școlare)

Încear­că — Bür­ger­zen­trum Daxlanden
Wai­dweg 1c
76189 Karlsruhe
în fie­ca­re pri­ma și a tre­ia mier­curi din lună ore­le 17:00–18:30

Seni­o­ren­club Durlach
Rappen­stra­ße 5
76149 Karlsruhe
Luni și mier­curi 17:00–19:00

 

Grupul țintă: adulți (Seniori)
Acest eveniment este gratuit

Organizator