Hizmetler

Hizmetler

Karls­ru­he­’­de­ki inter­net kafe­ler — yaş­lı­lar için gönül­lü danışmanlık

Yaş­lı­lar için akıl­lı tele­fon, tab­let ve bil­gi­sa­yar konu­sun­da gönül­lü danışmanlık

“Inte­net nes­li” gibi akıl­lı tele­fon­lar, tab­let­ler ve PC’­ler­le büyü­me­yen pek çok kişi inter­net­ten yarar­lan­mak isti­yor. Çoğu zaman, bunu ara­da bir ken­di­le­ri­ne açık­la­ya­cak biri­ne ihti­yaç duyarlar.

Diji­tal dün­ya­ya gir­mek iste­yen ve nasıl yapı­la­ca­ğı­nı öğren­mek iste­yen kişi­le­ri des­tek­li­yo­ruz: kısa mesaj gön­der­mek, arka­daş­la­rı ve aile­si için fotoğ­raf ve video çek­mek, inter­net­te bil­gi araş­tır­mak, sos­yal med­ya­da baş­ka­la­rıy­la ağ kur­mak ve çok daha faz­la­sı. Akıl­lı tele­fon, PC, dizüs­tü bil­gi­sa­yar ve tab­let çok sayı­da ile­ti­şim seçe­ne­ği sunar. Ama önce nasıl çalış­tık­la­rı­nı öğrenmelisiniz.

Karls­ru­he­’­nin her yerin­de gönül­lü­le­rin diji­tal cihaz­la­rın kul­la­nı­mıy­la ilgi­li soru­la­ra ücret­siz yar­dım ve tav­si­ye sun­du­ğu buluş­ma yer­le­ri bulunmaktadır.

Danış­man­lık seans­la­rın­dan biri­ne uğra­ma­nız ve ciha­zı­nı­zı yanı­nız­da getir­me­niz yeterlidir.

IT-Bera­tung Mühlburg
Bür­ger­zent­rum Mühl­burg Weinb­ren­nerst­ra­ße 79a
76185 Karlsruhe
Her ayın 2. ve 4. Çar­şam­ba gün­le­ri 16:00–18:00 (her ayın 1. Çar­şam­ba günü saat 16:00’dan iti­ba­ren dersler)

İnt­ern­et Kafe 55plus-Südwerk
Hen­ri­et­te-Ober­mül­ler-Stras­se 10
76137 Karlsruhe
her 2. Çar­şam­ba 16:00–18:00

IT-Café im Mit­mach-Laden Südwest
Mathyst­ra­ße 12
76133 Karlsruhe
her ayın 2. Salı günü 18:00–19:30 (e‑posta ile kayıt: itcafe@mailbox.org)

Inter­net­ca­fé Nordweststadt
Lan­da­u­er Stra­ße 2b
76185 Karlsruhe
her ayın 1. ve 3. Pazar­te­si gün­le­ri 17:30–19:00

Inter­net­ca­fé 55plus Grötzingen
Begeg­nungs­zent­rum Gröt­zin­gen (Nid­da­ra­um) Nid­dast­ra­ße 9
76229 Karlsruhe
Per­şem­be gün­le­ri 15:00–17:00 (tatil­ler veya okul tatil­le­ri hariç)

Dene­yin — Bür­ger­zent­rum Daxlanden
Waid­weg 1c
76189 Karlsruhe
her ayın 1. ve 3. çar­şam­ba gün­le­ri 17:00–18:30 saat­le­ri arasında

Seni­orenc­lub Durlach
Rap­penst­ra­ße 5
76149 Karlsruhe
Pazar­te­si ve Çar­şam­ba gün­le­ri 17:00–19:00

 

Hedef kitlesi: yetişkinler (Yaşlılar)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör