Ponude
Ponude

Inter­net kafei u Kar­l­sru­heu — volon­ter­ski savje­ti za sta­ri­je osobe

Volon­ter­ski savje­ti o pamet­nim tele­fo­ni­ma, table­ti­ma i raču­na­li­ma za sta­ri­je osobe

Mno­gi koji nisu odras­li uz pamet­ne tele­fo­ne, table­te i raču­na­la poput “Inte­net gene­ra­ci­je” htje­li bi isko­ris­ti­ti pred­nos­ti inter­ne­ta. Čes­to im jed­nos­tav­no nedos­ta­je net­ko tko bi im to s vre­me­na na vri­je­me objasnio.

Podr­ža­va­mo lju­de koji bi želje­li ući u digi­tal­ni svi­jet i žele zna­ti kako: sla­ti tek­s­tu­al­ne poru­ke, sni­ma­ti foto­gra­fi­je i vide­oza­pi­se za pri­ja­te­lje i obi­telj, istra­ži­va­ti infor­ma­ci­je na inter­ne­tu, umre­ža­va­ti se s dru­gi­ma na druš­tve­nim medi­ji­ma i još mno­go toga. Pamet­ni tele­fon, osob­no raču­na­lo, pri­je­nos­no raču­na­lo i tablet nude mno­go moguć­nos­ti komu­ni­ka­ci­je. Ali prvo mora­te nauči­ti kako rade.

Po cije­lom Kar­l­sru­heu pos­to­je sas­ta­ja­li­šta gdje volon­te­ri nude bes­plat­nu pomoć i savje­te o pita­nji­ma o kori­šte­nju digi­tal­nih uređaja.

Jed­nos­tav­no navra­ti­te na jed­no od savje­to­va­li­šta i pone­si­te svoj ure­đaj sa sobom.

IT-Bera­tung Mühlburg
Bür­ger­zen­trum Mühl­burg Wein­bren­ner­straße 79a
76185 Karlsruhe
Sva­ke 2. i 4. sri­je­de u mje­se­cu 16:00–18:00 (pre­da­va­nja sva­ke 1. sri­je­de u mje­se­cu od 16:00)

Inter­net Café 55plus-Südwerk
Hen­ri­et­te-Ober­mül­ler-Stra­sse 10
76137 Karlsruhe
sva­ka 2. Sri­je­da 16:00–18:00 sati

IT-Café im Mit­mach-Laden Südwest
Mat­hys­traße 12
76133 Karlsruhe
sva­ki 2. uto­rak u mje­se­cu 18:00–19:30 (pri­ja­ve na e‑mail: itcafe@mailbox.org)

Inter­net Café Nordweststadt
Lan­da­uer Straße 2b
76185 Karlsruhe
sva­ki 1. i 3. pone­dje­ljak u mje­se­cu 17:30–19:00 sati

Inter­net Café 55plus Grötzingen
Begeg­nun­g­szen­trum Gröt­zin­gen (Nid­da­ra­um) Nid­das­traße 9
76229 Karlsruhe
Čet­vr­tak 15:00–17:00 (osim praz­ni­ka ili za vri­je­me škol­skih praznika)

Pro­baj­te — Bür­ger­zen­trum Daxlanden
Waidweg 1c
76189 Karlsruhe
sva­ka 1. i 3. sri­je­da u mje­se­cu 17:00–18:30 sati

Seni­oren­club Durlach
Rap­pens­traße 5
76149 Karlsruhe
Pone­djelj­kom i sri­je­dom od 17 do 19 sati

 

Ciljna skupina: odrasli (Seniori)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator