Evenimente

Evenimente

Expo­zi­ție iti­ne­ran­tă pen­tru lucră­to­rii calificați

Sun­teți în cău­ta­rea unui loc de muncă?

În peri­oa­da 20 — 30 iunie 2022, Ski­l­led Wor­kers Mobi­le se află pe drum pen­tru tine.

Mobi­lul lucră­to­ri­lor cali­fi­cați al IHK Karl­sru­he plea­că în tur­neu împre­u­nă cu Agen­ția pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că și alți par­te­neri regio­nali, cum ar fi Wel­co­me Cen­ter TRK și Cen­trul de edu­ca­ție IHK.

Pe site-ul www.karlsruhe.ihk.de/roadshow puteți vedea com­pa­ni­i­le care s‑au înre­gis­trat deja pen­tru ziua respectivă.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții des­pre zile­le tema­ti­ce: hier

În plus, vom fi activi pe 22.06.2022 la EDEKA Südwest Fle­i­sch GmbH în Rhe­in­stet­ten cu Fach­kräfte-Mobil.. Südwest­fle­i­sch

Pro­fi­tați și aici de posi­bi­li­ta­tea de potri­vi­re a locu­ri­lor de mun­că. Can­di­da­ții inte­re­sați pot tre­ce pe la noi în inter­va­lul orar 14.00 — 17.00.

Adre­sa: Mes­se­ring 2, 76287 Rheinstetten

Aici puteți vedea pro­fi­lu­ri­le de locuri de mun­că și acti­vi­tă­ți­le pe care le cău­tați — inclu­siv teh­ni­cian meca­tro­nist, teh­ni­cian în elec­tro­ni­că, șofer, dis­pe­cer de flo­tă, dezvol­ta­tor de pro­du­se: hier

Dacă aveți între­bări, vă rugăm să nu ezi­tați să ne contactați.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karl­sru­he GmbH
Emmy-Noe­ther-Stra­ße 11, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.