Događaji

Događaji

Puto­kaz kva­li­fi­ci­ra­nih radnika

Tra­ži­te li posao?

Od 20. do 30. lip­nja 2022. naš mobil­ni kva­li­fi­ci­ra­ni rad­ni­ci na putu je za vas

Skil­led Wor­kers Mobi­le Kar­l­sru­he IHK kre­će na tur­ne­ju zajed­no sa Zavo­dom za zapoš­lja­va­nje i dru­gim regi­onal­nim part­ne­ri­ma kao što su Wel­co­me Cen­ter TRK i IHK Edu­ca­ti­on Center.

Dođi­te na jedan od temat­skih dana u Kar­l­sru­he i Ras­tatt, gdje će se odr­ža­ti upa­ri­va­nja pos­lo­va. Ovih dana će tvrt­ke iz regi­je biti dos­tup­ne za raz­go­vo­re. Kao pri­ja­vi­telj, može­te jed­nos­tav­no doći i ste­ći prvi dojam o regis­tri­ra­nim (tre­ning) tvrt­ka­ma pri­je mogu­će pri­ja­ve. Pris­ta­je li kemi­ja? Ispu­nja­va li tvrt­ka vaša očekivanja?

Na web stra­ni­ci www.karlsruhe.ihk.de/roadshow može­te vidje­ti tvrt­ke koje su se već pri­ja­vi­le za odre­đe­ni dan.

Za više infor­ma­ci­ja o temat­skim dani­ma: hier

Osim toga, bit ćemo aktiv­ni 22.06.2022 u EDEKA Südwest Fle­is­ch GmbH u Rhe­ins­tet­te­nu s Fac­h­kräf­te-Mobi­lom. Südwes­t­fle­is­ch

Isko­ris­ti­te i ovdje pri­li­ku za tra­že­nje pos­la. Zain­te­re­si­ra­ni se mogu javi­ti u vre­me­nu od 14 do 17 sati.

Adre­sa: Messe­ring 2, 76287 Rheinstetten

Ovdje može­te vidje­ti pro­fi­le pos­lo­va i aktiv­nos­ti koje tra­ži­te — uklju­ču­ju­ći teh­ni­ča­ra meha­tro­ni­ke, teh­ni­ča­ra elek­tro­ni­ke, voza­ča, dis­pe­če­ra voz­nog par­ka, pro­gra­me­ra pro­izvo­da: hier

Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, slo­bod­no nas kontaktirajte.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he GmbH
Emmy-Noet­her-Straße 11, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.