Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Con­fe­rin­ța “Inte­gra­rea pie­ței mun­cii 2023” — Forum pen­tru afa­ceri, ști­in­ță și politică

Friday, 12 May 2023
09:00 - 17:00

Con­fe­rin­ța “Inte­gra­rea pie­ței mun­cii 2023” — Forum pen­tru afa­ceri, ști­in­ță și politică

Ger­ma­nia are nevo­ie de for­ță de mun­că! Imi­gra­ția este o oport­u­ni­ta­te, dar și o pro­vo­ca­re. Con­fe­rin­ța pri­vind inte­gra­rea pie­ței mun­cii abor­dea­ză pro­vo­că­ri­le aso­ci­a­te cu inte­gra­rea pie­ței mun­cii și pre­zin­tă noi căi de urmat.

Pot par­ti­ci­pa toa­te com­pa­ni­i­le din dis­tric­tul Karl­sru­he. Par­ti­ci­pa­rea este gratuită.

Între­bări pre­cum “Unde găsesc noi anga­jați imi­granți?”. “Ce pot face pen­tru a‑i păs­tra pe imi­granți în cadrul com­pa­niei?” “Ce tre­bu­ie să iau în con­si­de­ra­re atunci când anga­jez imi­granți?” “Ce pot face pen­tru ca abi­li­tă­ți­le pro­fe­sio­na­le ale imi­gran­ți­lor să fie recu­nos­cu­te?” “Ce pro­gram sau pro­gra­me de spri­jin ling­vis­tic sunt dis­po­ni­bi­le din par­tea Agen­ți­ei pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că?” vor pri­mi răs­pun­suri în cadrul con­fe­rin­ței de specialitate.

Experți din medi­ul de afa­ceri, ști­in­ță și poli­ti­că își ofe­ră exper­ti­za în cadrul dis­cur­su­ri­lor prin­ci­pa­le și răs­pund la între­bări în cadrul unei dez­ba­teri. Com­pa­ni­i­le vor pre­zen­ta exem­ple prac­ti­ce, iar imi­gran­ții vor rela­ta des­pre expe­rien­țe­le lor în cadrul companiilor.

După-ami­a­za, vor avea loc 5 ate­li­e­re de lucru para­le­le, con­du­se de experți. În cadrul ate­li­e­re­lor, antre­pre­no­rii vor avea oca­zia de a face schimb de idei și de a dezvol­ta solu­ții comu­ne pen­tru inte­gra­rea pe pia­ța mun­cii a imi­gran­ți­lor nou-veniți.

Pe lân­gă impul­su­ri­le pro­fe­sio­na­le, va exis­ta sufi­cient spa­țiu pen­tru a sta­bili con­tac­te și pen­tru a crea rețe­le. “Pia­ța mun­cii”, cu nume­roa­se stan­duri ale acto­ri­lor regio­nali din dome­ni­ul inte­gră­rii pie­ței mun­cii, va servi, de ase­me­nea, aces­tui scop.

Ter­me­nul limi­tă de înre­gis­tra­re este 24 apri­lie 2023

Antre­pre­no­rii pot găsi mai mul­te infor­ma­ții des­pre con­fe­rin­ță și des­pre înre­gis­tra­re în pli­an­tul ata­șat și pe site-ul https://www.landkreis-karlsruhe.de/FachkonferenzArbeitsmarktintegration2023.

Dacă aveți între­bări, vă rugăm să o con­tac­tați pe doam­na Görl, Biro­ul Dis­tric­tu­al de Inte­gra­re, e‑mail: amt33.arbeitsmarktintegration@landratsamt-karlsruhe.de

Des­căr­cați pro­gra­mul

Grupul țintă: (alle Unternehmerinnen und Unternehmer im Landkreis Karlsruhe)
Acest eveniment este gratuit

Organizator