Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Kon­fe­ren­ci­ja o inte­gra­ci­ji trži­šta rada 2023. — Forum za gos­po­dar­stvo, zna­nost i politiku

Friday, 12 May 2023
09:00 - 17:00

Kon­fe­ren­ci­ja o inte­gra­ci­ji trži­šta rada 2023. — Forum za gos­po­dar­stvo, zna­nost i politiku

Nje­mač­ka tre­ba rad­nu sna­gu! Imi­gra­ci­ja je pri­li­ka, ali i iza­zov. Kon­fe­ren­ci­ja o inte­gra­ci­ji trži­šta rada bavi se iza­zo­vi­ma pove­za­ni­ma s inte­gra­ci­jom trži­šta rada i poka­zu­je nove puto­ve naprijed.

Mogu sudje­lo­va­ti sve tvrt­ke u okru­gu Kar­l­sru­he. Sudje­lo­va­nje je besplatno.

Pita­nja poput “Gdje mogu pro­na­ći nove zapos­le­ni­ke imi­gran­te?” “Što mogu uči­ni­ti da zadr­žim imi­gran­te u tvrt­ki?” “Što tre­bam uze­ti u obzir pri zapoš­lja­va­nju imi­gra­na­ta?” “Što mogu uči­ni­ti da se pro­fe­si­onal­ne vje­šti­ne imi­gra­na­ta priz­na­ju?” “Koji pro­gram ili pro­gra­mi jezič­ne podr­ške su dos­tup­ni na Zavo­du za zapoš­lja­va­nje?” odgo­vo­rit će se na struč­nom skupu.

Struč­nja­ci iz gos­po­dar­stva, zna­nos­ti i poli­ti­ke nude svo­ju struč­nost kroz uvod­na izla­ga­nja i pos­tav­lja­ju pita­nja u panel ras­pra­vi. Tvrt­ke će pred­sta­vi­ti prak­tič­ne pri­mje­re, a imi­gran­ti će izvi­jes­ti­ti o svo­jim iskus­tvi­ma u tvrtkama.

U pos­li­je­pod­nev­nim sati­ma odr­žat će se 5 para­lel­nih radi­oni­ca koje će vodi­ti struč­nja­ci. Na radi­oni­ca­ma će podu­zet­ni­ci ima­ti pri­li­ku raz­mi­je­ni­ti ide­je i razvi­ti zajed­nič­ka rje­še­nja za inte­gra­ci­ju novo­pri­doš­lih use­lje­ni­ka na trži­šte rada.

Osim pro­fe­si­onal­nih impul­sa, bit će dovolj­no pros­to­ra za kon­tak­te i umre­ža­va­nje. U tu će svr­hu pos­lu­ži­ti i “Trž­ni­ca rada” s broj­nim štan­do­vi­ma regi­onal­nih igra­ča u inte­gra­ci­ji trži­šta rada.

Rok za pri­ja­vu je 24. trav­nja 2023. godine

Više infor­ma­ci­ja o kon­fe­ren­ci­ji i pri­ja­vi podu­zet­ni­ci mogu pro­na­ći u pri­lo­že­nom let­ku i na web stra­ni­ci https://www.landkreis-karlsruhe.de/FachkonferenzArbeitsmarktintegration2023.

Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, obra­ti­te se gđi Görl, Okruž­ni inte­gra­cij­ski ured, e‑mail: amt33.arbeitsmarktintegration@landratsamt-karlsruhe.de

Pre­uz­mi­te pro­gram

Ciljna skupina: (alle Unternehmerinnen und Unternehmer im Landkreis Karlsruhe)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator