Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

İşg­ücü Piya­sa­sı Enteg­ras­yo­nu Kon­fe­ran­sı 2023 — İş dün­ya­sı, bilim ve siya­set forumu

Friday, 12 May 2023
09:00 - 17:00

İşg­ücü Piya­sa­sı Enteg­ras­yo­nu Kon­fe­ran­sı 2023 — İş dün­ya­sı, bilim ve siya­set forumu

Alman­ya­’­nın işgü­cü­ne ihti­ya­cı var! Göç­men­lik bir fır­sat oldu­ğu kadar aynı zaman­da bir zor­luk­tur. İşg­ücü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nu konu­lu kon­fe­rans, işgü­cü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nuy­la ilgi­li zor­luk­la­rı ele almak­ta ve ile­ri­ye dönük yeni yol­lar göstermektedir.

Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki tüm şir­ket­ler katı­la­bi­lir. Katı­lım ücretsizdir.

“Yeni göç­men çalı­şan­la­rı nere­den bula­bi­li­rim?” gibi soru­lar. “Göç­men­le­ri şir­ket­te tut­mak için ne yapa­bi­li­rim?” “Göç­men­le­ri işe alır­ken nele­re dik­kat etme­li­yim?” “Göç­men­le­rin mes­le­ki bece­ri­le­ri­nin tanın­ma­sı için ne yapa­bi­li­rim?” “İş Bul­ma Kuru­mun­dan han­gi dil des­tek prog­ra­mı veya prog­ram­la­rı mev­cut­tur?” gibi soru­lar uzman kon­fe­ran­sın­da yanıtlanacaktır.

İş, bilim ve siya­set dün­ya­sın­dan uzman­lar, açı­lış konuş­ma­la­rın­da uzman­lık­la­rı­nı sun­mak­ta ve bir panel­de soru­la­rı yanıt­la­mak­ta­dır. Şir­ket­ler uygu­la­ma­lı örnek­ler suna­cak ve göç­men­ler şir­ket­ler­de­ki dene­yim­le­ri­ni aktaracaklardır.

Öğle­den son­ra, uzman­lar tara­fın­dan yöne­ti­lecek 5 para­lel atöl­ye çalış­ma­sı düzen­le­ne­cek­tir. Atöl­ye çalış­ma­la­rın­da giri­şim­ci­ler, yeni gelen göç­men­le­rin işgü­cü piya­sa­sı­na enteg­ras­yo­nu için fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­ma ve ortak çözüm­ler geliş­tir­me fır­sa­tı bulacak.

Mes­le­ki dür­tü­le­re ek ola­rak, bağ­lan­tı kur­mak ve ağ oluş­tur­mak için yeter­li alan ola­cak­tır. İşg­ücü piya­sa­sı enteg­ras­yo­nun­da­ki böl­ge­sel oyun­cu­la­rın çok sayı­da stan­dı­nın yer aldı­ğı “İş Paza­rı” da bu ama­ca hiz­met edecektir.

Son kayıt tari­hi 24 Nisan 2023

Giri­şim­ci­ler kon­fe­rans ve kayıt hak­kın­da daha faz­la bil­gi­yi ekte­ki bro­şür­de ve https://www.landkreis-karlsruhe.de/FachkonferenzArbeitsmarktintegration2023 web site­sin­de bulabilirler.

Her­han­gi bir soru­nuz var­sa, lüt­fen Bayan Görl, Böl­ge Enteg­ras­yon Ofi­si ile ile­ti­şi­me geçin, e‑posta: amt33.arbeitsmarktintegration@landratsamt-karlsruhe.de

Prog­ra­mı indirin

Hedef kitlesi: (Landkreis Karlsruhe'deki tüm Unternehmerinnen und Unternehmer)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör