Oferte
Oferte

City­To­ur în Karlsruhe

Luni 

Explo­rați Karl­sru­he cu o excur­sie City­To­ur-rot­un­dă mare

City­To­ur în Karlsruhe

Karl­sru­he are mul­te fețe. În cei aproa­pe 300 de ani de isto­rie, fos­tul oraș rezi­den­ți­al și pla­ni­fi­cat s‑a trans­for­mat într-un cen­tru de artă, cul­tu­ră, drept și teh­no­lo­gie, găz­du­ind în pre­zent Cur­tea Fede­ra­lă de Jus­ti­ție, cea mai îna­l­tă instan­ță din Ger­ma­nia, pre­cum și un pei­saj cul­tu­ral vibrant, cu pes­te 50 de muzee, tea­tre și gale­rii.

Vino cu noi într-un tur de apro­xi­ma­tiv 130 de minu­te al ora­șu­lui Karl­sru­he, în for­mă de evan­tai, și află mai mul­te des­pre isto­ria des­tul de scur­tă a fos­tu­lui sediu regal. Pe drum, vom tre­ce pe lân­gă o serie de atrac­ții ale ora­șu­lui, inclu­siv cas­te­lul, ZKM, vechiul aba­tor și Dur­la­ch cu ora­șul său vechi, fai­moa­sa cale fera­tă Turm­berg și cas­te­lul Karlsburg.

În tim­pul turu­lui, aveți opțiu­nea de a cobo­rî din auto­buz la una din­tre cele 9 sta­ții, de a explo­ra pe jos atrac­ți­i­le din jur sau de a vizi­ta unul din­tre nume­roa­se­le muzee din Karl­sru­hes și de a vă urca în urmă­to­rul auto­buz — HopOn-HopO­ff face acest lucru posibil.

Pre­țuri

Adulți 20 €
Copii între 4 și 14 ani 5 €
Per­soa­ne cu afec­țiuni grave
per­mis de han­di­cap de la 80%
16 €
Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator