Ponude
Ponude

CityTo­ur u Karlsruheu

Ponedjeljak 

Istra­ži­te Kar­l­sru­he s veli­kim kruž­nim obi­la­skom grada

CityTo­ur u Karlsruheu

Kar­l­sru­he ima mno­go lica. U svo­joj goto­vo 300-godiš­njoj povi­jes­ti, neka­daš­nji rezi­den­ci­jal­ni i pla­ni­ra­ni grad razvio se u sre­di­šte umjet­nos­ti, kul­tu­re, pra­va i teh­no­lo­gi­je i sada je dom Savez­nog suda prav­de, naj­vi­šeg nje­mač­kog suda, kao i živo­pis­nog kul­tur­nog kra­jo­li­ka s pre­ko 50 muze­ja, kaza­li­šta i gale­ri­ja .

Pođi­te s nama na cca. 130-minut­ni obi­la­zak gra­da Kar­l­sru­hea u obli­ku lepe­ze i saz­naj­te više o rela­tiv­no krat­koj povi­jes­ti neka­daš­njeg kra­ljev­skog sje­di­šta. Na putu ćemo pro­ći niz zna­me­ni­tos­ti gra­da, uklju­ču­ju­ći dvo­rac , ZKM , sta­ru kla­oni­cu i Dur­lach sa sta­rim gra­dom, poz­na­tu željez­ni­cu Tur­m­berg i dvo­rac Karlsburg.

Tije­kom obi­la­ska ima­te moguć­nost napus­ti­ti auto­bus na jed­noj od naših 9 pos­ta­ja, istra­ži­ti okol­na mjes­ta pje­ši­ce ili posje­ti­ti jedan od broj­nih muze­ja u Kar­l­sru­he­su i jed­nos­tav­no ući u slje­de­ći auto­bus — HopOn-HopOff to omogućuje.

Cije­ne

Odras­li 20 €
Dje­ca od 4 do 14 godina 5 €
Oso­be s teškim
pro­laz za inva­li­de od 80%
16 €
Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator