Hizmetler
Hizmetler

Karls­ru­he için­de Şehir Turu

Pazartesi 

Karls­ru­he­’­yi büyük bir City­To­ur turu ile keşfedin

Karls­ru­he için­de Şehir Turu

Karls­ru­he­’­nin bir­çok yüzü var­dır. Yak­la­şık 300 yıl­lık tari­hi boyun­ca, eski yer­le­şim ve plan­la­ma şeh­ri sanat, kül­tür, hukuk ve tek­no­lo­ji mer­ke­zi hali­ne gel­miş­tir ve şu anda Alman­ya­’­nın en yük­sek mah­ke­me­si olan Fede­ral Ada­let Diva­nı­’­nın yanı sıra 50’den faz­la müze, tiyat­ro ve gale­riy­le can­lı bir kül­tü­rel orta­ma ev sahip­li­ği yapmaktadır.

Bizim­le bir­lik­te yel­pa­ze şek­lin­de­ki Karls­ru­he ken­tin­de yak­la­şık 130 daki­ka­lık bir tura çıkın ve eski kra­li­yet mer­ke­zi­nin olduk­ça kısa tari­hi hak­kın­da daha faz­la bil­gi edi­nin. Yol üze­rin­de kale, ZKM, eski mez­ba­ha ve eski ken­tiy­le Dur­lach, ünlü Turm­berg demir­yo­lu ve Karls­burg Kale­si gibi şeh­rin önem­li nok­ta­la­rın­dan geçeceğiz.

Tur sıra­sın­da, 9 dura­ğı­mız­dan birin­de oto­büs­ten inme, çev­re­de­ki önem­li nok­ta­la­rı yürü­ye­rek keş­fet­me veya Karls­ru­he­s­’in bir­çok müze­sin­den biri­ni ziya­ret etme ve sade­ce bir son­ra­ki oto­bü­se bin­me seçe­ne­ği­niz var­dır — HopOn-HopOff bunu müm­kün kılar.

Fiyat­lar

Yetiş­kin­ler 20 €
4 ila 14 yaş ara­sı çocuklar 5 €
Cid­di dere­ce­de has­ta olan kişiler
engel­li̇ geçi̇şi̇ %80’den
16 €
Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör