Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Cere­re de pro­pu­neri 2022: Spri­ji­ni­rea mame­lor refu­gi­a­te prin pro­iec­te locale

Friday, 13 January 2023
Termen limită

Cău­tăm idei de pro­iec­te pen­tru res­pon­sa­bi­li­za­rea și par­ti­ci­pa­rea mame­lor refu­gi­a­te la via­ța pro­fe­sio­na­lă și soci­a­lă. Feme­i­le ar tre­bui să fie impli­ca­te în mod activ în con­ce­pe­rea și imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor. De ase­me­nea, pro­iec­te­le ar tre­bui să poa­tă fi inte­gra­te în struc­tu­ri­le muni­ci­pa­le fără a le dub­la inu­til. În ceea ce pri­veș­te con­ți­nu­tul, nu exis­tă nicio res­tric­ție în ceea ce pri­veș­te dome­ni­i­le de acțiu­ne: Finan­ța­rea este dis­po­ni­bi­lă pen­tru măsuri de cali­fi­ca­re, per­so­nal, taxe și cos­turi mate­ri­a­le, dar nu și pen­tru măsuri de con­struc­ție sau inves­ti­ții majo­re. Pe lân­gă repre­zen­tan­ții orga­ni­za­ți­i­lor soci­e­tă­ții civi­le de migranți, prin­tre posi­bi­lii actori se numă­ră pro­fe­so­rii și edu­ca­to­rii, echi­pe­le de con­du­ce­re a șco­li­lor, aso­ci­a­ți­i­le de părinți și de spri­jin, echi­pe­le de dezvol­ta­re șco­la­ră, coor­do­na­to­rii de zi întrea­gă, asis­ten­ții soci­ali din școli și alte­le asemenea.

Cere­ri­le sunt des­chi­se până la 13 ianu­a­rie 2023. Pro­iec­te­le selec­ta­te vor fi noti­fi­ca­te în luna febru­a­rie. Aces­tea ar tre­bui să încea­pă după vacan­ța de Paște.

La apel

 

 

Grupul țintă: (mame refugiate)
Acest eveniment este gratuit
Julia.Teek@bosch-stiftung.de

,

Organizator