Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Tek­lif çağ­rı­sı 2022: Mül­te­ci anne­le­rin yerel pro­je­ler­le desteklenmesi

Friday, 13 January 2023
Son teslim tarihi

Mül­te­ci anne­le­rin pro­fes­yo­nel ve sos­yal haya­ta katı­lı­mı ve güç­len­di­ril­me­si için pro­je fikir­le­ri arı­yo­ruz. Kadın­lar pro­je­le­rin tasar­lan­ma­sı ve uygu­lan­ma­sın­da aktif ola­rak yer alma­lı­dır. Pro­je­ler aynı zaman­da gerek­siz yere çoğal­tıl­ma­dan bele­di­ye yapı­la­rı­na enteg­re edi­le­bil­me­li­dir. İçer­ik açı­sın­dan, faali­yet alan­la­rı­na iliş­kin her­han­gi bir kısıt­la­ma bulun­ma­mak­ta­dır: Yeter­li­lik önlem­le­ri, per­so­nel, ücret­ler ve mal­ze­me mali­yet­le­ri için fon sağ­la­na­bi­lir, ancak inşa­at önlem­le­ri veya büyük yatı­rım­lar için fon sağ­la­na­maz. Göç­men sivil top­lum kuru­luş­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri­ne ek ola­rak, ola­sı aktör­ler ara­sın­da öğret­men­ler ve eği­tim­ci­ler, okul yöne­tim ekip­le­ri, veli ve des­tek der­nek­le­ri, okul geliş­tir­me ekip­le­ri, tüm gün koor­di­na­tör­le­ri, okul sos­yal hiz­met uzman­la­rı ve ben­zer­le­ri yer almaktadır.

Baş­vu­ru­lar 13 Ocak 2023 tari­hi­ne kadar devam ede­cek­tir. Seçi­len pro­je­ler Şubat ayın­da bil­gi­len­di­ri­le­cek­tir. Pas­kal­ya tati­lin­den son­ra baş­la­ma­la­rı gerekiyor.

Çağ­rı için

 

 

Hedef kitlesi: (mülteci̇ anneler)
Bu davet ücretsizdir
Julia.Teek@bosch-stiftung.de

,

Organizatör