Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Poziv na dos­ta­vu pri­jed­lo­ga 2022: Pot­po­ra maj­ka­ma izbje­gli­ca­ma s lokal­nim projektima

Friday, 13 January 2023
Rok

Tra­ži­mo pro­jek­t­ne ide­je za osna­ži­va­nje i sudje­lo­va­nje maj­ki izbje­gli­ca u pro­fe­si­onal­nom i druš­tve­nom živo­tu. Žene bi tre­ba­le biti aktiv­no uklju­če­ne u osmiš­lja­va­nje i pro­ved­bu pro­je­ka­ta. Pro­jek­ti bi se tako­đer tre­ba­li moći inte­gri­ra­ti u općin­ske struk­tu­re bez nepo­treb­nog dupli­ci­ra­nja. Što se tiče sadr­ža­ja, nema ogra­ni­če­nja u podru­čji­ma dje­lo­va­nja: finan­ci­ra­nje je dos­tup­no za kva­li­fi­ka­cij­ske mje­re, osob­lje, nak­na­de i mate­ri­jal­ne tro­ško­ve, ali ne i za gra­đe­vin­ske mje­re ili veli­ka ula­ga­nja. Uz pred­stav­ni­ke orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva migra­na­ta, mogu­ći akte­ri su uči­te­lji i odga­ja­te­lji, timo­vi upra­ve ško­le, udru­ge rodi­te­lja i dje­te­to­va, škol­ski razvoj­ni timo­vi, cje­lod­nev­ni koor­di­na­to­ri, škol­ski soci­jal­ni rad­ni­ci i slično.

Pri­ja­ve su otvo­re­ne do 13. siječ­nja 2023. godi­ne. Oda­bra­ni pro­jek­ti bit će oba­vi­je­šte­ni u velja­či. Tre­ba­li bi kre­nu­ti nakon uskr­s­nih praznika.

Na poziv

 

 

Ciljna skupina: (majke izbjeglice)
Ovaj događaj je besplatan
Julia.Teek@bosch-stiftung.de

,

Organizator